فایل ورد تحليل بيزي مدل شكنندگي همبسته وايبول با استفاده از روش هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي و كاربرد آن در شناسايي عوامل موثر بر دفع پيوند قرنيه دو طرفه

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل بيزي مدل شكنندگي همبسته وايبول با استفاده از روش هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي و كاربرد آن در شناسايي عوامل موثر بر دفع پيوند قرنيه دو طرفه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل بيزي مدل شكنندگي همبسته وايبول با استفاده از روش هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي و كاربرد آن در شناسايي عوامل موثر بر دفع پيوند قرنيه دو طرفه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل بيزي مدل شكنندگي همبسته وايبول با استفاده از روش هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي و كاربرد آن در شناسايي عوامل موثر بر دفع پيوند قرنيه دو طرفه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل بيزي مدل شكنندگي همبسته وايبول با استفاده از روش هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي و كاربرد آن در شناسايي عوامل موثر بر دفع پيوند قرنيه دو طرفه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانشور

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: به منظور تبیین اثر عوامل خطر ناشناخته در داده های بقای چند متغیره، می توان از مدل های شكنندگی استفاده كرد، یك نمونه توسعه یافته از این مدل ها، مدل های شكنندگی همبسته است كه در آن ها، اثر شكنندگی برای هر آزمودنی، از مجموع دو مولفه به نام های شكنندگی مشترك و شكنندگی اختصاصی تشكیل شده است. مولفه شكنندگی مشترك، عوامل خطر ناشناخته مشترك و مولفه شكنندگی اختصاصی، سایر عوامل خطر ناشناخته تابع خطر را تبیین می كنند.روش بررسی: تحلیل مدل شكنندگی همبسته بر مبنای مدل خطر وایبول به روش بیزی انجام گرفته است. به خاطر پیچیدگی این مدل، محاسبه توزیع های پسین پا رامترها به روش تحلیلی امكان پذیر نیست. بنابراین، انجام تحلیل بیزی با استفاده از روش عددی مونت كارلوی زنجیر ماركوفی با به كارگیری الگوریتم های نمونه گیری گیبز، نمونه گیری ردی، نمونه گیری ردی سازوار، و الگوریتم متروپولیس صورت گرفته است.در ادامه، به عنوان كاربردی برای مدل شكنندگی همبسته وایبول، تحلیل بیزی یك نمونه از زمان های دفع پیوند قرنیه دو طرفه در بیماران كراتوكنوس (قوز قرنیه) با استفاده از این مدل انجام یافته و عوامل موثر بر دفع پیوند قرنیه شناسایی شده اند. با استفاده از این مدل، وجود واسكولاریزاسیون قرنیه با افزایش دفع پیوند در ارتباط است و همچنین سن گیرنده در زمان انجام عمل پیوند و وجود آلرژی شدید چشمی، به صورت جزیی خطر دفع را افزایش می دهند.علاوه بر این، تحلیل بیزی مدل وایبول و مدل شكنندگی مشترك وایبول نیز به روشی مشابه با تحلیل بیزی مدل شكنندگی همبسته بر روی این داده ها انجام شده و نتایج حاصل از سه مدل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه برازش سه مدل از معیار لگاریتم درستنمایی پسین استفاده شد.نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد كه مدل شكنندگی همبسته وایبول با تبیین عوامل خطر ناشناخته محیطی و ژنتیكی موثر بر زمان های دفع پیوند قرنیه دو طرفه، قادر به برازش بهتر نسبت به مدل شكنندگی مشترك و مدل معمولی وایبول است.
كلید واژه: استنباط بیزی، زمان های بقای همبسته، مدل های شكنندگی، مدل خطر وایبول، مونت كارلوی زنجیر ماركوفی

توضیحات بیشتر