فایل ورد بررسي عوامل موثر بر عرضه نيروي كار غيركشاورزي در نواحي روستايي شهرستان قوچان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر عرضه نيروي كار غيركشاورزي در نواحي روستايي شهرستان قوچان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر عرضه نيروي كار غيركشاورزي در نواحي روستايي شهرستان قوچان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر عرضه نيروي كار غيركشاورزي در نواحي روستايي شهرستان قوچان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر عرضه نيروي كار غيركشاورزي در نواحي روستايي شهرستان قوچان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت توسعه سطح زیركشت اراضی زراعی، اشتغال به مشاغل غیركشاورزی در سطح مناطق روستایی اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عرضه نیروی كار خانوارهای روستایی در مشاغل غیركشاورزی در سطح روستاست. برای این منظور یك نمونه 300 خانواری از بین خانوارهای روستایی شهرستان قوچان در سال 1379-1380 بررسی شد، كه این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری گردید. برای تحلیل از یك معادله رگرسیون چند متغیره استفاده شد.نتایج نشان داد كه، 1- سطح دستمزد و سابقه كار غیركشاورزی فرد بر عرضه كار به مشاغل غیركشاورزی اثر مثبت داشت و 2- این اثر در مورد تعداد روز كار زارع در مزرعه منفی بود. در نهایت با توجه به این كه دستمزد حاصل از مشاغل غیركشاورزی بالاتر از كشاورزی بود، پیشنهاد می شود برای بهبود درآمد روستاییان، مشاركت آنها در مشاغل غیركشاورزی در سطح نواحی روستایی تسهیل و تشویق شود.
كلید واژه: عرضه كار غیركشاورزی، روستا، قوچان

توضیحات بیشتر