فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي ميزان پروتئين، كلروفيل و كاروتنوئيد در كلزاي تراريخت شده با آنتي سنس ژن گلوتامين سنتتاز (GS1)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي ميزان پروتئين، كلروفيل و كاروتنوئيد در كلزاي تراريخت شده با آنتي سنس ژن گلوتامين سنتتاز (GS1) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي ميزان پروتئين، كلروفيل و كاروتنوئيد در كلزاي تراريخت شده با آنتي سنس ژن گلوتامين سنتتاز (GS1)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي ميزان پروتئين، كلروفيل و كاروتنوئيد در كلزاي تراريخت شده با آنتي سنس ژن گلوتامين سنتتاز (GS1)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات كمي و كيفي ميزان پروتئين، كلروفيل و كاروتنوئيد در كلزاي تراريخت شده با آنتي سنس ژن گلوتامين سنتتاز (GS1) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

بررسی گیاهان تراریخت در پروژه انتقال ژن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، نسل دوم (T1) گیاهان تراریخت كلزا كه ژن گلوتامین سنتتاز در جهت آنتی سنس به آنها منتقل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. میزان پروتئین كل محلول برگ و مقدار كلروفیل های a، b و كاروتنوئید، با استفاده از روش اسپكتروفوتومتری و معادلات مربوطه تعیین شد. میزان كمی پروتئین در برگ های كلزا در مراحل مختلف رشدی گیاه و تیمارهای مختلف بررسی شد كه در مرحله قبل از گل دهی (MG1) شروع به افزایش نموده و در زمان گل دهی (MG2) به بیشترین میزان رسید و در مرحله پیری برگ (SS) مقدار پروتئین كل كاهش نشان داد.در مقایسه بین تیمارها، تیمار A2 بیشترین میزان پروتئین و تیمار A6 كمترین مقدار را نشان دادند. از نظر میزان كلروفیل های a و b بین تیمارهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی بین مراحل مختلف رشد كلزا تفاوت معنی دار بوده و مرحله MG2 بیشترین و SS كمترین میزان كلروفیل های a و b را نشان دادند. به منظور مطالعه الگوهای باندی در پروتئین های استخراج شده از گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاه شاهد از روش اس.دی.اس.پیج استفاده شد كه در مقایسه الگوهای باندی حاصل از مرحله MG1 تفاوت قابل ملاحظه ای بین باندها دیده نشد، ولی در باندهای حاصل از مراحل MG2 و YG تفاوت هایی مشاهده شد. در مرحله YG اختلاف بین تیمارهای A5، A3، A4 و A6 با شاهد در موقعیت وزنی 41 كیلو دالتون و بین تیمارهای A1 و A2 با تیمار شاهد در موقعیت 23.6 كیلو دالتون مشاهده گردید. در مورد باندهای حاصل از مرحله MG2 نیز بین تیمارهای A1، A3، A4 و A6 با تیمار شاهد در موقعیت وزنی 57 كیلو دالتون اختلافاتی وجود داشت. با توجه به این كه كلیه شرایط برای رشد، استخراج پروتئین و آنالیز ماكرومولكول ها در گیاهان تراریخت و شاهد كاملا كنترل شده و مشابه بوده است، در نتیجه می توان احتمال داد كه تفاوت های مشاهده شده در گیاهان تراریخت نسبت به گیاهان شاهد به دلیل اثر آنتی سنس ژن گلوتامین سنتتازمی باشد.
كلید واژه: ژن گلوتامین سنتتاز، پروتئین، كلروفیل، آنتی سنس، تراریخته، كلزا

توضیحات بیشتر