فایل ورد بررسي اثر ژن ها، تركيب پذيري و هم بستگي صفات در جمعيت هاي F2 توتون هاي تيپ بارلي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر ژن ها، تركيب پذيري و هم بستگي صفات در جمعيت هاي F2 توتون هاي تيپ بارلي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر ژن ها، تركيب پذيري و هم بستگي صفات در جمعيت هاي F2 توتون هاي تيپ بارلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر ژن ها، تركيب پذيري و هم بستگي صفات در جمعيت هاي F2 توتون هاي تيپ بارلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر ژن ها، تركيب پذيري و هم بستگي صفات در جمعيت هاي F2 توتون هاي تيپ بارلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

نتایج تجزیه واریانس دی آلل متشكل از 7 والد و 21 نتایج نسل F2 توتون های تیپ بارلی كه در مركز تحقیقات توتون گیلان- رشت در سال 1381 به صورت بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار كشت گردیده بود، حاكی از تفاوت های ژنتیكی بین ژنونیپ ها و تركیب پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) معنی دار اكثر صفات مورد ارزیابی بود. بدین ترتیب وجود آثار افزایشی و غیرافزایشی (غالبیت) ژن ها در شكل گیری صفاتی مانند زمان شروع گل دهی، تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته، عملكرد برگ خشك، كیفیت ظاهری برگ ها و عكس العمل به پرونسپورا مشخص گردید. تحلیل گرافیكی نتایج تلاقی های دی آلل در مورد درصد نیكوتین برگ ها نشان از وجود غالبیت جزیی در شكل گیری این صفت داشت. پراكنش والدین در امتداد خط رگرسیون خاكی از بیشترین ژن ها غالب در واریته های B.CDL 28، B.BANKET و B.21 هم چنین بیشترین ژن های مغلوب در واریته های B.14 و B.TN 86 برای كنترل مقدار نیكوتین برگ ها بود. در ضمن مشخص شد كه صفت نیكوتین كم برگ ها توسط ژن های غالب و نیكوتین زیاد توسط ژن های مغلوب كنترل می شود. هم بستگی های ساده (فنوتیپی) معنی دار بین عملكرد برگ خشك توتون و اجزای آن نظیر شاخص سطح برگ (r=0.482**)، زمان شروع گل دهی (r=0.440*)، كیفیت ظاهری برگ ها (r=0.648**) و درصد ماده خشك برگ ها (r=0.656**) به دست آمد. تجزیه علیت انجام شده روی این هم بستگی ها نشان داد كه درصد ماده خشك، كیفیت ظاهری برگ ها (ارزش ریالی یك كیلو توتون) و هم چنین شاخص سطح برگ دارای آثار مستقیم زیادی بر عملكرد برگ خشك توتون بوده و می توانند به عنوان صفات مناسب انتخاب برای افزایش عملكرد توتون در نظر گرفته شوند، در حالی كه صفاتی مانند تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته و زمان شروع گل دهی آثار مستقیم چندانی بر عملكرد برگ خشك توتون ندارند. به هر حال این اجزای عملكرد در مجموع 82% از تغییرات عملكرد برگ خشك توتون را توجیه می نمایند.نتایج تجزیه به عامل ها حاكی از این بود كه صفات تعداد برگ در بوته، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته با بیشترین بار عاملی مثبت و معنی دار به عنوان عامل موروفولوژیكی تا 44% از تغییرات كل داده ها را توجیه می نمایند. و در عامل دوم صفاتی مانند زمان شروع گل دهی، كیفیت ظاهری برگ ها و درصد ماده خشك برگ ها بیشترین بار عاملی مثبت و معنی دار را داشته و این دو عامل در مجموع 65% از تغییرات عملكرد برگ خشك توتون را توجیه می نمایند.
كلید واژه: تركیب پذیری عمومی و خصوصی، تجزیه علیت، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه به عامل ها

توضیحات بیشتر