فایل ورد بررسي پايداري عملكرد ارقام و دو رگه هاي اميد بخش پنبه در شمال خراسان و دشت مغان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي پايداري عملكرد ارقام و دو رگه هاي اميد بخش پنبه در شمال خراسان و دشت مغان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي پايداري عملكرد ارقام و دو رگه هاي اميد بخش پنبه در شمال خراسان و دشت مغان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي پايداري عملكرد ارقام و دو رگه هاي اميد بخش پنبه در شمال خراسان و دشت مغان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي پايداري عملكرد ارقام و دو رگه هاي اميد بخش پنبه در شمال خراسان و دشت مغان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

به منظور دست یابی به ژتوتیپ های با خواص كمی و كیفی مطلوب و سازگار در شرایط آب و هوایی متفاوت، تعداد هشت ژنوتیپ و دو رگه پنبه در قالب طرح آزمایشی پایه بلوك های كامل تصادفی با رقم شاهد (ورامین) در چهار تكرار و در شش منطقه از سال 1376 به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از آزمون بارتلت تعدادی از مناطق از ادامه تجزیه آماری حذف و پس از اطمینان از یك نواختی آزمایش ها، تجزیه مركب براساس محیط (سال × مكان) و با فرض تصادفی بودن محیط و ثابت بودن ارقام انجام گردید.نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس مركب نشان داد كه عملكرد ژنوتیپ ها در سطح یك درصد معنی دار است. هم چنین در تجزیه ورایانس مركب تفاوت بین محیط ها و اثر متقابل محیط × ژنوتیپ در سطح یك درصد معنی دار بود. برای گزینش بهترین واریته با عملكرد بالا و پایدار، آماره های پارامتری مختلف تجزیه پایداری شامل تیپ I پایداری (CVi, Si2)، تیپ II پایداری (bii2, wi2)، تیپ III پایداری (Sdi2) و هم چنین آماره های غیرپارامتری براساس میانگین رتبه ارقام (R¯)، انحراف معیار رتبه (SDR) و روش گزینه هم زمان آماره های پارامتری و غیرپارامتری برای عملكرد و پایداری (Ysi) محاسبه گردیدند. در نهایت با در نظر گرفتن خصوصیات مهم زراعی و تكنولوژیكی ارقام از قبیل عملكرد، زودرسی، طول الیاف، كیل و درصد یك نواختی و ظرافت الیاف، دورگه كوكر × بلغار به عنوان رقم جدید پرمحصول و پایدار و واجد صفات مطلوب به عنوان جایگزین رقم ورامین، گزینش گردید.
كلید واژه: پنبه، تجزیه پایداری، آماره های مختلف پایداری

توضیحات بیشتر