فایل ورد اثر زمان برداشت بر افزايش عمر نگه داري به رقم اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر زمان برداشت بر افزايش عمر نگه داري به رقم اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر زمان برداشت بر افزايش عمر نگه داري به رقم اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر زمان برداشت بر افزايش عمر نگه داري به رقم اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر زمان برداشت بر افزايش عمر نگه داري به رقم اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

به منظور تعیین زمان مناسب برداشت محصول به رقم اصفهان، به منظور افزایش طول مدت انبارمانی و حفظ كیفیت آن، پژوهشی در قالب آزمایش فاكتوریل با طرح پایه كاملا تصادفی در 3 تكرار با 4 تاریخ برداشت و 5 ماه انبارداری طی دو سال (78 و 79) در منطقه فلاورجان اصفهان انجام شد. نخستین تاریخ برداشت در بیستم شهریور انجام شد و برداشت های بعدی به فاصله هر 10 روز یك بار انجام گرفت. پس از انجام آزمایش های فیزیكوشیمیایی لازم قبل از انبار، مابقی میوه ها به سردخانه منتقل گردید و برای مدت 5 ماه در سردخانه با دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85% نگه داری شد. در طول مدت انبارداری به فاصله هر ماه یك بار از میوه های انبار شده در هر تاریخ برداشت نمونه تهیه و آزمایش های لازم انجام گرفت.نتایج این آزمایش نشان داد كه تفاوت معنی داری بین تاریخ های برداشت و زمان انبارداری در صفات مورد اندازه گیری وجود دارد. در مقایسه میانگین تیمارها در صفات درصد قند، اسیدیته، پكتین و سفتی بافت میوه بین تاریخ های مختلف برداشت اختلاف معنی دار وجود ندارد ولی تنها در صفات درصد مواد جامد محلول و pH بین زمان های برداشت در سطح یك درصد اختلاف دیده می شود. از نظر زمان انبارداری در كلیه صفات بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود دارد. از نظر مقدار مواد جامد محلول و درصد قند تاریخ برداشت چهارم و 5 ماه انبارداری دارای بیشترین مقدار است. از نظر مقدار پكتین و سفتی بافت میوه تاریخ برداشت اول و از نظر pH تاریخ برداشت دوم دارای بیشترین مقدار می باشند. با توجه به مقایسه میانگین تیمارها در مورد خصوصیات كمی و كیفی میوه به اصفهان در طول مدت انجام این پژوهش، تاریخ برداشت چهارم (181 روز بعد از گل دهی كامل) از نظر زمان برداشت محصول و 5 ماه انبارداری برای نگه داری میوه به اصفهان در سردخانه مناسب می باشد.
كلید واژه: به، زمان برداشت، انبارمانی، گل دهی

توضیحات بیشتر