فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي كفشدوزك شكارگر Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روي بالشتك مركبات Pulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae) و شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae) در آزمايشگاه

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي كفشدوزك شكارگر Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روي بالشتك مركبات Pulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae) و شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae) در آزمايشگاه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي كفشدوزك شكارگر Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روي بالشتك مركبات Pulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae) و شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae) در آزمايشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي كفشدوزك شكارگر Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روي بالشتك مركبات Pulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae) و شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae) در آزمايشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي كفشدوزك شكارگر Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روي بالشتك مركبات Pulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae) و شپشك آردآلود مركبات Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae) در آزمايشگاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

كفشدوزك كریپتولموس Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Cal.: Coccinellidae) یك شكارگر چندخوار است كه جهت كنترل شپشك های آردآلود (Pseudococcidae) در باغ ها و گلخانه ها استفاده می شود. بالشتك مركباتPulvinaria aurantii Cockerell (Hom.: Coccidae) یكی دیگر ازآفات فعال در شمال كشور روی درختان مركبات نیز مورد تغذیه این كفشدوزك قرار می گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های زیستی این كفشدوزك روی شپشك آردآلود و بالشتك مركبات در شرایط آزمایشگاه (روشنایی 14 ساعت، دما 25±1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 70±5 درصد) انجام شد. برای این كار تخم های كفشدوزك از كلنی های جداگانه از روی دو میزبان، جمع آوری شد. طول دوره جنینی، سنین لاروی 1، 2، 3، 4، كل دوره لاروی، دوره پیش شفیرگی، شفیرگی و دوره تخم تا حشره كامل روی دو طعمه بررسی شد كه به جز طول دوره لاروی سن 4 (درسطح 1 درصد) و كل طول دوره لاروی (در سطح 5 درصد) بقیه اختلاف معنی داری نداشتند. نسبت جنسی كفشدوزك با تغذیه از دو طعمه، 1:1 و اختلاف معنی دار نداشت. به جز طول دوره قبل از تخم گذاری روی دو میزبان سایر شاخص های كفشدوزك شامل میانگین طول عمر كفشدوزك ماده، میانگین تخم گذاری روزانه، جمع تخم های گذاشته شده و میزان تفریخ تخم ها دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد بودند. میانگین میزان تغذیه كل دوره لاروی كفشدوزك از تخم شپشك آردآلود و بالشتك مركبات به ترتیب 5715 و 7694 عدد بود كه اختلاف معنی داری را در سطح 1 درصد نشان داد.نتایج این پژوهش نشان داد كه برخی از شاخص های زیست شناسی كفشدوزك روی دو طعمه در شرایط آزمایشگاهی با هم اختلاف معنی داری داشتند، ولی با توجه به تغذیه بیشتر كفشدوزك از تخم بالشتك، چنین به نظر می رسد كه بتوان از این حشره مفید در مبارزه بیولوژیك علیه بالشتك مركبات نیز استفاده كرد.
كلید واژه: Cryptolaemus montrouzieri، شپشك آردآلود، بالشتك مركبات

توضیحات بیشتر