فایل ورد اثر مكمل فيتاز و مس مازاد جيره بر رشد و تركيب لاشه كپور معمولي (Cyprinus carpio L.)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر مكمل فيتاز و مس مازاد جيره بر رشد و تركيب لاشه كپور معمولي (Cyprinus carpio L.) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر مكمل فيتاز و مس مازاد جيره بر رشد و تركيب لاشه كپور معمولي (Cyprinus carpio L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر مكمل فيتاز و مس مازاد جيره بر رشد و تركيب لاشه كپور معمولي (Cyprinus carpio L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر مكمل فيتاز و مس مازاد جيره بر رشد و تركيب لاشه كپور معمولي (Cyprinus carpio L.) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی اثر مكمل فیتاز و مس بر رشد و تركیب لاشه كپور معمولی، جیره های آزمایشی شامل 3 سطح فیتاز، صفر، 500 و 1000 واحد در كیلوگرم جیره و 2 سطح مس، صفر و 15 میلی گرم در كیلوگرم جیره در قالب طرح كاملا تصادفی به روش فاكتوریل 3×2 در 3 تكرار مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار فسفر كل جیره ها 0.72 درصد بود. برای این منظور 144 قطعه ماهی كپور معمولی با میانگین وزنی 23.7±207 گرم انتخاب و در 18 قفس (در هر قفس 8 عدد ماهی) جای داده شدند. مدت آزمایش 10 هفته شامل 2 هفته برای سازگاری در نظر گرفته شد. مكمل فیتاز و مس باعث تفاوت معنی دار افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا، وزن نسبی لاشه،‌ نسبت بازده پروتئین و تركیب كبد، لاشه و خون نشد ولی قابلیت هضم فسفر را به طور معنی داری (P<0.04) افزایش داد. هم چنین مكمل مس سبب تفاوت معنی دار افزایش وزن، ضریب تبدیل غذا، وزن نسبی لاشه، نسبت بازده پروتئین، قابلیت هضم فسفر، مس كبد و تركیب شیمیایی لاشه،‌كلسترول، تری گلیسرید و فسفر خون نشد ولی به طور معنی داری چربی كبد را كاهش (P<0.04) و HDL خون را افزایش (P<0.02) داد. آثار متقابل فیتاز و مس بر افزایش (P<0.01)، ضریب تبدیل غذا (P<0.04)، نسبت بازده پروتئین (P<0.03)، مس کبد و تری گلیسرید خون (P<0.001) معنی دار بود.این آزمایش نشان داد كه آثار آنتاگونیستی بین آنزیم فیتاز و مكمل مس وجود دارد. بدون مكمل مس، آنزیم فیتاز سبب بهبود برخی معیارهای رشد و تركیب لاشه كپور معمولی و افزودن مكمل مس به همراه آنزیم فیتاز مانع بهبود عملكرد كپور معمولی شد.
كلید واژه: كپور، فیتاز، مس،‌ رشد، تركیب لاشه

توضیحات بیشتر