فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي مختلف آگروپايرون (Agropyron Gaertn.) براساس شاخص هاي ريخت شناختي و شيميايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي مختلف آگروپايرون (Agropyron Gaertn.) براساس شاخص هاي ريخت شناختي و شيميايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي مختلف آگروپايرون (Agropyron Gaertn.) براساس شاخص هاي ريخت شناختي و شيميايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي مختلف آگروپايرون (Agropyron Gaertn.) براساس شاخص هاي ريخت شناختي و شيميايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي مختلف آگروپايرون (Agropyron Gaertn.) براساس شاخص هاي ريخت شناختي و شيميايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

آگروپایرون یكی از گیاهان مقاوم به تنش های حیاتی و غیر حیاتی است و نقش مهمی در تولید علوفه در مراتع ایران دارد. تنوع ژنتیكی براساس نشانگرهای مختلف، نقش كلیدی در عملیات اصلاح نبات دارد و یكی از مهم ترین شاخص ها برای انتخاب والدین است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیكی گونه های مختلف آگروپایرون براساس صفات ریخت شناختی و شیمیایی این پژوهش انجام گرفت. صفات مختلف مانند تعداد پنجه، طول سنبله، تعداد سنبلچه، طول پهنك برگ پرچمی، عرض پهنك برگ پرچمی، ارتفاع گیاه و طول دم گل آذین اندازه گیری شد. تركیب های شیمیایی مانند: درصد خاكستر، درصد مواد آلی، درصد الیاف خام، درصد ماده خشك، درصد چربی، و درصد پروتئین خام تعیین گردیدند. براساس صفات اندازه گیری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبات آماری انجام گرفت.تجزیه واریانس و مقایسه میانگین بین ژنوتیپ ها برای صفات مختلف، اختلاف معنی داری نشان داد. تجزیه خوشه ای براساس صفات ریخت شناختی و شیمیایی، ژنوتیپ ها را به پنج گروه تقسیم كرد. براساس تجزیه به مولفه های اصلی، متنوع ترین صفت ظاهری طول پهنك برگ پرچمی، طول سنبله و ارتفاع گیاه و در بین تركیبات شیمیایی درصد خاكستر، مواد آلی و الیاف خام بیشترین سهم را داشتند. پارامترهای ژنتیكی PCV، GCV، ECV، Hb و Ga نیز برای صفات مختلف محاسبه گردیدند. این پارامترها برای صفت طول پهنك برگ پرچمی به ترتیب عبارت اند از: 1.495، 1.42، 0.335، 0.94، 1.13 و برای صفت طول سنبله: 30.96، 21.64، 22.139، 0.488، 5.786 و برای ارتفاع گیاه عبارت اند از: 0.16، 0.084، 0.136، 0.276، 6.054 بودند.
كلید واژه: تنوع ژنتیكی، آگروپایرون، تجزیه خوشه ای، شاخص های ریخت شناختی و شیمیایی

توضیحات بیشتر