فایل ورد پايايي و روايي نسخه فارسي پرسش نامه كوتاه درد در بيماران مبتلا به سرطان

لینک دانلود

 فایل ورد پايايي و روايي نسخه فارسي پرسش نامه كوتاه درد در بيماران مبتلا به سرطان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پايايي و روايي نسخه فارسي پرسش نامه كوتاه درد در بيماران مبتلا به سرطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پايايي و روايي نسخه فارسي پرسش نامه كوتاه درد در بيماران مبتلا به سرطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پايايي و روايي نسخه فارسي پرسش نامه كوتاه درد در بيماران مبتلا به سرطان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: نیاز به یك ابزار استاندارد برای اندازه گیری درد در بیماران سرطانی مورد تایید عمومی است. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه كوتاه درد [Brief Pain Inventory (BPI)] بر یك نمونه از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در شهر كرمان بر روی 211 بیمار مبتلا به سرطان انجام شد. در ابتدا پرسش نامه BPI به روش استاندارد ترجمه و مجددا به فارسی برگردانده شد. روایی صوری ابزار با آزمون پرسش نامه بر 15 بیمار با تركیبی از سطوح سواد متفاوت به منظور پی بردن به قابل فهم بودن و پذیرش آن توسط بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی سازه ابزار هم از طریق تحلیل عامل اكتشافی و هم تحلیل عامل تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. سازگاری درونی هم از طریق ضریب آلفای كرونباخ و نیز ضریب همبستگی گویه- مقیاس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان پاسخ دهی 96% بود. تقریبا 52% نمونه مورد بررسی مونث بودند. نسخه فارسی از نظر ترجمه با نسخه انگلیسی همخوانی داشت. شاخص كفایت نمونه كیسر (Kaiser) قبل از استخراج عوامل، بر روی داده ها محاسبه گردید كه 87/0 بود و این نشانه عامل پذیری خوب عبارات پرسش نامه بود. روایی سازه پرسش نامه با استفاده از روش های تحلیل عامل اكتشافی و تاییدی مورد تایید قرار گرفت. معیارهای سازگاری درونی پرسش نامه نیز در سطح قابل قبولی بود. آلفای كرونباخ در مورد كل پرسش نامه (11 گویه) 87/0 و برای ابعاد "شدت" و "واكنش" به ترتیب 87/0 و 89/0 بود. نتیجه گیری: نسخه فارسی پرسش نامه كوتاه درد سنجه ای روا و پایا برای اندازه گیری درد در بیماران سرطانی می باشد
كلید واژه: پرسش نامه، درد، روایی، پایایی

توضیحات بیشتر