فایل ورد تاثير چند حشره كش فسفره و پايرتروئيدي روي مراحل مختلف رشدي زنبور پارازيتوئيد تخم سن گندم Tirssolcus grandis (Thom.) (Hymenoptera: Sceliondae)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير چند حشره كش فسفره و پايرتروئيدي روي مراحل مختلف رشدي زنبور پارازيتوئيد تخم سن گندم Tirssolcus grandis (Thom.) (Hymenoptera: Sceliondae) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير چند حشره كش فسفره و پايرتروئيدي روي مراحل مختلف رشدي زنبور پارازيتوئيد تخم سن گندم Tirssolcus grandis (Thom.) (Hymenoptera: Sceliondae)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير چند حشره كش فسفره و پايرتروئيدي روي مراحل مختلف رشدي زنبور پارازيتوئيد تخم سن گندم Tirssolcus grandis (Thom.) (Hymenoptera: Sceliondae)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير چند حشره كش فسفره و پايرتروئيدي روي مراحل مختلف رشدي زنبور پارازيتوئيد تخم سن گندم Tirssolcus grandis (Thom.) (Hymenoptera: Sceliondae) :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم از مهم ترین دشمنان طبیعی این آفت می باشند. یكی از راه كارهای معمول برای حفظ و حمایت از دشمنان طبیعی استفاده از حشره كش های انتخابی است. بدین منظور تاثیر پنج حشره كش مصرفی در مزارع غلات روی مراحل مختلف رشدی زنبور T. grandis در شرایط آزمایشگاه ارزیابی شد. غلظت های مورد بررسی حشره كش ها بر پایه دزهای توصیه شده بودند. تخم های پارازیته در مرحله 3، 5 و 8 روزه در محلول حشره كش ها غوطه ور گردیدند.اثر در همه تیمارها به جزفنیتروتیون، تخم های پارازیته 3و 8 روزه به ترتیب بیشترین و كمترین درصد خروج زنبور را داشتند. در میان حشره كش های آزمایش شده دلتامترین بیشترین وفوزالن كمترین تاثیر را روی خروج زنبور از تخم های پارازیته تیمار شده نشان دادند. زنبورهای خارج شده از تخم های پارازیته 3 و 8 روزه در هر یك از تیمارهای فنیتروتیون، تری كلروفن و اس فن والریت از نظر درصد پارازیته كردن اختلاف معنی داری داشتند. در تیمارهای فنیتروتیون و تری كلرفن قابلیت پارازیته كردن زنبورهایی كه از تخم های پارازیته 3 روزه خارج شده بودند كمتر از تخم های پارازیته 8 روزه بود. این آزمایش ها هم چنین نشان دادند كه تماس زنبورهای بالغ با سطوح سمپاشی شده با دزهای توصیه شده كلیه حشره كش ها ی مورد بررسی، منجر به صددرصد تلفات می گردد.
كلید واژه: سن گندم، فنیتروتیون، تری كلروفن، فوزالن، اس فن والریت، دلتامترین، Trissolcus grandis

توضیحات بیشتر