فایل ورد الگوي مقاومت به آنتي بيوتيك ها در استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از بيماران بستري در مركز پزشكي كودكان تبريز (1384-1382)

لینک دانلود

 فایل ورد الگوي مقاومت به آنتي بيوتيك ها در استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از بيماران بستري در مركز پزشكي كودكان تبريز (1384-1382) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد الگوي مقاومت به آنتي بيوتيك ها در استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از بيماران بستري در مركز پزشكي كودكان تبريز (1384-1382)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد الگوي مقاومت به آنتي بيوتيك ها در استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از بيماران بستري در مركز پزشكي كودكان تبريز (1384-1382)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد الگوي مقاومت به آنتي بيوتيك ها در استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از بيماران بستري در مركز پزشكي كودكان تبريز (1384-1382) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: استافیلوكوك اورئوس، از عوامل اصلی عفونت های بیمارستانی بوده و افزایش روزافزون موارد مقاوم، درمان آن را پیچیده ساخته است. به همین دلیل بررسی مداوم میزان مقاومت این باكتری به آنتی بیوتیك های رایج ضروری به نظر می رسد، كه هدف مطالعه حاضر بوده است. مواد و روش ها: در این بررسی توصیفی، 131 مورد كشت مثبت استافیلوكوك اورئوس از نمونه های خون، آبسه، ادرار و سایر ترشحات بدن ارسالی از بخش های مختلف مركز پزشكی كودكان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی الگوی مقاومت به روش دیسك دیفیوژن انجام گردید. اطلاعات دموگرافیك و سابقه دریافت آنتی بیوتیك جمع آوری و برای آنالیز آماری ازآزمون های تی و كای دو استفاده شد. یافته ها: میزان حساسیت استافیلوكوك طلایی در مقابل آنتی بیوتیك ها به ترتیب زیر بود: وانكومایسین (98.4%)، سفتریاكسون (61.5%)، آمیكاسین (58.3%)، سفتی زوكسیم (52.8%)، اریترومایسین (50%)، سفالكسین (48.3%) و آموكسی سیلین (2.6%). 48% از نمونه های مورد مطالعه ناشی از عفونت های بیمارستانی بود و بین الگوی مقاومت به آنتی بیوتیك ها و عفونت بیمارستانی تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر میزان مقاومت به سفالكسین، اریترومایسین و آمیكاسین بیش از مطالعات دیگر بود كه می تواند ناشی از مصرف بی رویه این آنتی بیوتیك ها و یا ظهور سویه های مقاوم به متی سیلین باشد. با توجه به مشاهده دو مورد مقاومت به وانكومایسین، ضمن توصیه به عدم مصرف بی رویه این دارو، بهتر است از روش های جدید و استاندارد برای تعیین مقاومت به وانكومایسین استفاده شود.
كلید واژه: استافیلوکوکوس اورئوس، الگوی مقاومت دارویی، آنتی بیوتیک

توضیحات بیشتر