فایل ورد اثر دگزامتازون بر واكنش هاي اضطرابي در موش هاي سوري

لینک دانلود

 فایل ورد اثر دگزامتازون بر واكنش هاي اضطرابي در موش هاي سوري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر دگزامتازون بر واكنش هاي اضطرابي در موش هاي سوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر دگزامتازون بر واكنش هاي اضطرابي در موش هاي سوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر دگزامتازون بر واكنش هاي اضطرابي در موش هاي سوري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :20

زمینه و هدف: مطالعات قبلی پیشنهاد نموده اند كه فعالیت گیرنده های گلوكوكورتیكوییدی می تواند نقش تعدیلی برترس و اضطراب داشته باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین نقش هورمون های گلوكوكورتیكوییدی بر تعدیل اضطراب در مدل ماز به علاوه ای شكل مرتفع می باشد. مواد و روش ها: در طی این مطالعه تجربی 60 سر از موش های سوری با میانگین وزنی 25 تا 30 گرم استفاده گردید. در ابتدا حیوان ها به صورت تصادفی به گروه های آزمون و كنترل تقسیم گردیدند. سپس به گروه های آزمون، دگزامتازون 0.1، 0.3، 1، 2 و10 میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن به عنوان آگونیست گیرنده گلوكوكورتیكویید و به موش های گروه كنترل هم حجم آن حلال (نرمال سالین + اتانول 2%) 30 دقیقه قبل از ارزیابی به صورت زیر جلدی تزریق شد. موش ها 25 دقیقه بعد از تزریق در جهت افزایش فعالیت حركتی و حس كنجكاوی به مدت 5 دقیقه در یك جعبه با دیواره های مشكی قرار داده شدند و پس از آن در فواصل زمانی تنظیم شده به ماز به علاوه ای منتقل گردیدند و به مدت 5 دقیقه شاخص های استاندارد ارزیابی اضطراب (تعداد ورود و درصد زمان صرف شده بر روی بازوی باز) ازطریق مشاهده در آن ها بررسی و ثبت گردید. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد كه دگزامتازون در دوز های 0.3 و 1 میلی گرم به طور معنی داری موجب كاهش رفتارهای اضطرابی شده است (P<0.01). ولی با دوز 0.1 و 2 میلی گرم اثر معنی داری نداشت در حالی كه دگزامتازون با دوز 10میلی گرم اثر اضطراب زایی دارد (P<0.01). نتیجه گیری: یافته های فوق نشان می دهد كه گلوكوكورتیكوییدها وابسته به دوز نقش مهمی در تعدیل واكنش های اضطرابی در مدل ارزیابی ماز به علاوه ای شكل مرتفع دارد.
كلید واژه: اضطراب، گلوكوكورتیكوییدها، دگزامتازون، موش سوری

توضیحات بیشتر