فایل ورد انتخاب عصاره گير مناسب براي استخراج پتاسيم قابل جذب ذرت در خاك هاي منطقه مركزي استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد انتخاب عصاره گير مناسب براي استخراج پتاسيم قابل جذب ذرت در خاك هاي منطقه مركزي استان اصفهان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد انتخاب عصاره گير مناسب براي استخراج پتاسيم قابل جذب ذرت در خاك هاي منطقه مركزي استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد انتخاب عصاره گير مناسب براي استخراج پتاسيم قابل جذب ذرت در خاك هاي منطقه مركزي استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد انتخاب عصاره گير مناسب براي استخراج پتاسيم قابل جذب ذرت در خاك هاي منطقه مركزي استان اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

پتاسیم درگیاه نه تنها از نظر مقدار، بلكه از نظر نقش فیزیولوژیك و بیوشیمیایی نیز یكی از مهم ترین كاتیون ها محسوب می شود. به منظور بررسی وضعیت پتاسیم و ارزیابی عصاره گیری های رایج برای استخراج پتاسیم قابل استفاده ذرت در خاك های منطقه مركزی استان اصفهان، 26 سری خاك مهم زراعی منطقه انتخاب و براساس بافت و پتاسیم استخراجی با استات آمونیوم، 16 سری خاك برای مطالعات بعدی انتخاب شد. پتاسیم قابل عصاره گیری این خاك ها با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیوم (چهار روش)، كلرید كلسیم (دو روش)، كلرید سدیم (دو روش)، استات سدیم، بی كربنات آمونیوم- DTPA، مهلیخ1، مهلیخ3، مورگان- ولف و اسید نیتریك استخراج شد. در مطالعات گلخانه ای از ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل كراس 704 به عنوان گیاه محك، و دو تیمار صفر و 150 میلی گرم پتاسیم در كیلوگرم، در قالب یك آزمایش فاكتوریل با طرح كاملا تصادفی و سه تكرار استفاده شد.براساس مطالعات شناسایی كانی ها، ایلیت به عنوان كانی رسی غالب در خاك های منطقه شناسایی شد. مقدار پتاسیم استخراج شده به وسیله عصاره گیرهای كلرید سدیم 2 مولار، استات سدیم مولار و خنثی، استات آمونیوم مولار و خنثی و بی كربنات آمونیوم- DTPA، رابطه ای معنی دار (در سطح یك درصد) با جذب و غلظت پتاسیم درگیاه نشان داد. عصاره گیرهای كلرید سدیم 2 مولار و استات سدیم مولار و خنثی، براساس بالا بودن ضرایب هم بستگی با جذب (r به ترتیب **0.79 و **0.72) و غلظت پتاسیم درگیاه (r به ترتیب **0.86 و **0.85)، و نیز سادگی و اقتصادی بودن، به عنوان مناسب ترین عصاره گیرها در بین عصاره گیرهای مورد استفاده تشخیص داده شدند. عصاره گیرهای استات آمونیوم (روش 1) و بی كربنات آمونیوم- DTPA، به علت ضرایب هم بستگی كمتر، قیمت زیاد و كمیابی مواد مورد نیاز، در اولویت نمی باشند. عملكرد ، عملكرد نسبی، افزایش عملكرد و جذب اضافی، با پتاسیم استخراج شده به وسیله عصاره گیرها رابطه معنی داری نشان ندادند. مقدار پتاسیم قابل استفاده خاک های مورد مطالعه عامل محدود کننده ای برای رشد ذرت نبود. بنابراین، تعیین حدود بحرانی پتاسیم برای عصاره گیرهای پیشنهادی با استفاده از عملكرد یا عملكرد نسبی امكان پذیر نمی باشد.
كلید واژه: پتاسیم قابل استفاده، عصاره گیرهای پتاسیم، ذرت

توضیحات بیشتر