فایل ورد بررسي ژنتيکي پايداري در برابر عامل بيماري سفيدک دروغي توتون (Peronospora tabacina Adam)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ژنتيکي پايداري در برابر عامل بيماري سفيدک دروغي توتون (Peronospora tabacina Adam) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ژنتيکي پايداري در برابر عامل بيماري سفيدک دروغي توتون (Peronospora tabacina Adam)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ژنتيکي پايداري در برابر عامل بيماري سفيدک دروغي توتون (Peronospora tabacina Adam)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ژنتيکي پايداري در برابر عامل بيماري سفيدک دروغي توتون (Peronospora tabacina Adam) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

به منظور تجزیه و تحلیل ژنتیکی پایداری واریته های توتون به بیماری سفیدک دروغی و برآورد ترکیب پذیری ارقام، چهار واریته توتون بل 61-10، برجراک سی، سامسون و ترامف پایدار و حساس به بیماری سفیدک دروغی، دریافتی از سازمان بین المللی تحقیقات توتون (کورستا)، در سال 1376 به صورت طرح دی آلل یک طرفه تلاقی، و در سال 1377 والدین و نتایج آنها کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین، به منظور بررسی اثر ژن های کنترل کننده صفت پایداری و حساسیت، و گرفتن بذور نسل BC2, BC1, F2، نسل F1 حاصل از تلاقی چهار واریته توتون خودگشن، و با والدین مربوطه تلاقی برگشتی داده شدند. در سال 1378، کلیه ژنوتیپ ها به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت، و میزان پایداری و حساسیت ژنوتیپ ها در مقابل بیماری سفیدک دروغی با روش استاندارد کورستا اندازه گیری، و نتایج مربوط به والدین، نسل های F1 و F2 به صورت یک دی آلل 4´4 تجزیه و تحلیل گردید.نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را بین ژنوتیپ ها از نظر پایداری به پرونسپورا نشان داد، و تجزیه میانگین نسل ها گویای پیروی خانواده های برجراک سی ´ بل 61-10 و ترامف ´ بل 61-10 از مدل ساده افزایشی – غالبیت بود. در حالی که در سایر خانواده ها آثار متقابل غیرآللی (اپیستاتیک) پدیدار گشت، و با مدل شش پارامتری متر و جینکز برای وجود آثار متقابل دو ژنی برازش نشان دادند. بدین ترتیب، با توجه به وراثت پذیری خصوصی برآورد شده (34% تا 85%)، امکان گزینش موفقیت آمیز لاین های پایدار در برابر پرونسپورا در نسل های در حال تفکیک، برای برخی ازتلاقی ها وجود دارد. به سبب ترکیب پذیری عمومی معنی دار والدین برای صفت پایداری نسبت به پرونسپورا، نقش آثار افزایشی ژن ها در زمینه پایداری در برابر عامل بیماری سفیدک دروغی چشم گیر بود. در مجموع، وراثت پذیری خصوصی برای ژنوتیپ های مورد بررسی به میزان 72% تا 75% برای این صفت برآورد شد.
كلید واژه: پرونسپورا تاباسینا، سفیدک دروغی، توتون، اثر ژن ها، میانگین نسل ها

توضیحات بیشتر