فایل ورد مقايسه اثرات پروپوفل و تيوپنتال سديم بر مادر و نوزاد در القاي بيهوشي جهت سزارين

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثرات پروپوفل و تيوپنتال سديم بر مادر و نوزاد در القاي بيهوشي جهت سزارين دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثرات پروپوفل و تيوپنتال سديم بر مادر و نوزاد در القاي بيهوشي جهت سزارين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثرات پروپوفل و تيوپنتال سديم بر مادر و نوزاد در القاي بيهوشي جهت سزارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثرات پروپوفل و تيوپنتال سديم بر مادر و نوزاد در القاي بيهوشي جهت سزارين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :10

هدف: در مطالعه حاضر بر آنیم تا تاثیر دو داروی القای بیهوشی یعنی پروپوفل و تیوپنتال سدیم را بر نمره آپگار و نمره عصبی - رفتاری نوزاد و همچنین تاثیر این دو دارو بر وضعیت همودینامیك و عوارض احتمالی ناشی از آنها را بر مادر بررسی نماییم.روش بررسی: در یك مطالعه توصیفی از نوع كار آزمایی بالینی دو سوكور، تعداد 50 بیمار ASA Class I كاندید سزارین، به صورت تصادفی به دو گروه 25 نفری تقسیم شدند. جهت القای بیهوشی در یك گروه تیوپنتال سدیم 5mg/kg و در گروه دیگر پروپوفل 2mg/kgتجویز شد. زمان القای بیهوشی، زمان برش روی رحم، زمان خروج نوزاد از رحم و طول مدت عمل ثبت شد. سپس نمره آپگار نوزاد در دقایق 1 و 5 و آزمونهای عصبی - رفتاری نوزاد در 12-8 ساعت بعد از زایمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T مقایسه گردید. 0.05< Pمعنی دار تلقی گردید.یافته ها: در دو گروه بین زمان برش روی رحم، زمان خروج نوزاد از رحم و طول مدت عمل تفاوت معنی داری دیده نشد. تغییرات همودینامیك مادران در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. نوزادان در دو گروه تفاوت معنی داری از نظر نمره آپگار در دقیقه 1 (0.602=p ) و دقیقه 5 (0.322= p) نداشتند. همچنین میانگین نمره عصبی - رفتاری در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (0.546= p).نتیجه گیری: با توجه به این كه نوزادان در دو گروه از نظر نمره آپگار و معاینات عصبی - رفتاری تفاوت معنی داری نداشتند، می توان نتیجه گرفت كه پروپوفل داروی جایگزین مناسبی جهت القای بیهوشی در سزارین است.
كلید واژه: پروپوفل، تیوپنتال سدیم، سزارین، نمره آپگار، نمره عصبی رفتاری

توضیحات بیشتر