فایل ورد بررسي پوشش واكسيناسيون و ايمني نسبت به هپاتيت B در كاركنان بهداشتي درماني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي پوشش واكسيناسيون و ايمني نسبت به هپاتيت B در كاركنان بهداشتي درماني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي پوشش واكسيناسيون و ايمني نسبت به هپاتيت B در كاركنان بهداشتي درماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي پوشش واكسيناسيون و ايمني نسبت به هپاتيت B در كاركنان بهداشتي درماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي پوشش واكسيناسيون و ايمني نسبت به هپاتيت B در كاركنان بهداشتي درماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :13

هدف: تعیین پوشش واكسیناسیون و پاسخ ایمنی نسبت به هپاتیت B در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بقیه اله (عج).روش بررسی: مطالعه حاضر یك مطالعه توصیفی به روش مقطعی است كه به منظور مشخص نمودن وضعیت پرسنل از نظر اقدام به تلقیح واكسن هپاتیت B ، عوامل موثر بر عدم انجام آن، عوامل خطرزا و همچنین ایمنی پرسنل مورد انجام قرار گرفته است. در این پژوهش 429 نفر از طریق نمونه گیری سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند كه پس از تكمیل پرسشنامه، آزمایشات مورد نظر (ماركرهای ویروسی) با روش الیزا انجام گردید.یافته ها: یافته ها نشان می دهد كه میانگین سنی افراد مورد مطالعه 36.3 سال بود كه 147 نفر از آنها زن و 282 نفر مرد بودند. 90.4 درصد افراد متاهل و 9.6 درصد مجرد بودند. از نظر شغل بیشترین فراوانی مربوط به گروه پرستاری و از نظر تحصیلات نیز بیشتر افراد دارای مدرك كارشناسی بودند. 68 درصد نمونه ها دارای پوشش كامل واكسیناسیون و 26.4 درصد دارای پوشش ناقص واكسیناسیون بودند، و تنها 24 نفر از نمونه ها (5.6%) اقدام به تلقیح واكسن ننموده بودند كه تراكم كاری بالا (5.6%)، در دسترس نبودن واكسن و بی حوصلگی از جمله مهم ترین عواملی بود كه مانع از پوشش كامل واكسیناسیون توسط پرسنل شده بود. از نظر پاسخ ایمنی نسبت به هپاتیت B، بیش از نیمی از واحدهای مورد پژوهش پاسخ ایمنی مناسبHBs Ab> 100 MIU/L ، %29.4 پاسخ ایمنی متوسط و تنها 19.7% افراد HBs Ab< 10 MIU/L داشتند. در نتایج آزمون انجام شده نیز بین عوامل خطرزا و HBs Ag به جز فرو رفتن سر سوزن (پس از مصرف) در بدن (P<0.05) در بقیه موارد ارتباط معنی داری دیده نشد.نتیجه گیری: با توجه به اثرات مخرب ویروس هپاتیت B بر روی كبد كه منجر به تحمیل هزینه های بسیار زیاد درمان و نگهداری افراد بیمار می گردد و از طرفی اكثر مطالعات انجام شده در داخل و خارج كشور، شركت در جنگ و مجروحیت را به عنوان ریسك فاكتور ابتلا به هپاتیت مطرح می نمایند، توصیه می شود جهت حفظ كارآیی پرسنل و همچنین كاهش هزینه های بسیار سنگین درمان، پوشش واكسیناسیون به طور كامل و با هزینه بسیار پایین صورت پذیرد.
كلید واژه: واكسیناسیون هپاتیت B، ایمنی، پرسنل بهداشتی درمانی

توضیحات بیشتر