فایل ورد مدل هاي برآورد حداکثر دبي ميانگين روزانه با برخورداري از ويژگي هاي فيزيوگرافيک براي حوزه هاي آبريز غرب ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مدل هاي برآورد حداکثر دبي ميانگين روزانه با برخورداري از ويژگي هاي فيزيوگرافيک براي حوزه هاي آبريز غرب ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل هاي برآورد حداکثر دبي ميانگين روزانه با برخورداري از ويژگي هاي فيزيوگرافيک براي حوزه هاي آبريز غرب ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل هاي برآورد حداکثر دبي ميانگين روزانه با برخورداري از ويژگي هاي فيزيوگرافيک براي حوزه هاي آبريز غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل هاي برآورد حداکثر دبي ميانگين روزانه با برخورداري از ويژگي هاي فيزيوگرافيک براي حوزه هاي آبريز غرب ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

سیل از جمله پدیده هایی است که همواره مورد توجه پژوهشگران هیدرولوژی قرار دارد. در این بررسی، مدل برآورد یکی از شاخص های مهم بیان کننده سیلاب، یعنی حداکثر دبی میانگین روزانه در چند حوزه آبریز غرب ایران تعیین گردید. زیر حوزه های مورد بررسی عبارتند از گاماسیاب، قره سو، سیمره، کشکان (حوزه آبریز کرخه)، سزار (حوزه آبریز دز) و آبشینه (حوزه آبریز قره چای).پس از تهیه آمار دبی های میانگین روزانه ایستگاه های هیدرومتری، از سال های آماری موجود 30 سال دوره مشترک آماری انتخاب شد، و با کمک نرم افزارهای HYFA و TR تحلیل فراوانی روی داده های سیلاب انجام گرفت، و بهترین توزیع آماری توسط آزمون های نیکویی برازش برگزیده شد. سپس دبی با دوره های بازگشت 2، 5، 10، 25، 50، 100، 500 و 1000 ساله برآورد گردید. مدل سازی توسط تحلیل منطقه ای و به کمک روش رگرسیون چندگانه میان دبی و ویژگی های فیزیوگرافیک حوزه ها انجام شد. معیار اصلی گزینش مدل، ضریب تبیین اصلاح شده بود، و سطح معنی دار بودن، خطای استاندارد و نمودارهای دبی مشاهده شده و محاسبه شده، درستی مدل را کنترل نمودند. بدین ترتیب، مدل هایی با شکل ها و پارامترهای گوناگون از میان مدل های توانی، نمایی، خطی و لگاریتمی انتخاب شد، ولی مدل توانی بیشتر از دیگر مدل ها برای منطقه به کار رفت. بر پایه نتایج این پژوهش، پارامترهای طول آبراهه اصلی، تراکم زه کشی، و زمان تمرکز بیشترین تاثیر را در تولید دبی داشتند. از تحلیل خطا چنین برآمد که هر چه دوره بازگشت افزایش پیدا کند میزان خطای برآورد مدل ها نیز افزایش می یابد، به گونه ای که در دوره بازگشت 1000 ساله مقدار خطا به 32.2 درصد رسید.
كلید واژه: سیل، حوزه های آبریز، حداکثر دبی میانگین روزانه، تحلیل فراوانی سیل، مدل سازی سیل، ویژگی های فیزیوگرافیک حوزه ها

توضیحات بیشتر