فایل ورد ارزش آزمون رسوب در برآورد کيفيت نانوايي گندم و توجيه تغييرات آن از راه تجزيه زيرواحدهاي گلوتنين با روش RP-HPLC

لینک دانلود

 فایل ورد ارزش آزمون رسوب در برآورد کيفيت نانوايي گندم و توجيه تغييرات آن از راه تجزيه زيرواحدهاي گلوتنين با روش RP-HPLC دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزش آزمون رسوب در برآورد کيفيت نانوايي گندم و توجيه تغييرات آن از راه تجزيه زيرواحدهاي گلوتنين با روش RP-HPLC  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزش آزمون رسوب در برآورد کيفيت نانوايي گندم و توجيه تغييرات آن از راه تجزيه زيرواحدهاي گلوتنين با روش RP-HPLC،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزش آزمون رسوب در برآورد کيفيت نانوايي گندم و توجيه تغييرات آن از راه تجزيه زيرواحدهاي گلوتنين با روش RP-HPLC :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی ارتباط میان مقدار رسوب با کیفیت SDS و کیفیت نانوایی گندم، زیر واحدهای گلوتنین ژنوتیپ های مختلف (ارقام ایرانی و خارجی) به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاد و فاز معکوس تجزیه گردیدند. ارتفاع رسوب هر ژنوتیپ به عنوان معیار غیرمستقیم ارزیابی ارزش نانوایی درنظر گرفته شد. ضرایب هم بستگی بیانگر ارتباط بیشتر نقاط فراز گلوتنین با وزن مولکولی کم و مقدار رسوب بودند. تجزیه مولفه های اصلی وجود ارتباط میان برخی از زیرواحدها و مقدار رسوب را تایید نمود. با استفاده از رگرسیون مرحله ای، دو زیرواحد با وزن مولکولی کم و چهار زیرواحد با وزن مولکولی زیاد انتخاب گردید، که به ترتیب 70.2 و 18.7 درصد از تغییرات مقدار رسوب را توجیه نمودند. براساس نتایج رگرسیون مرحله ای، تابع تشخیصی تعیین شد که کارایی زیادی را در جداسازی درست ژنوتیپ های کاملا متفاوت (ارقام بومی و زراعی ایرانی) داشت، و نشان داد که ارتباط به دست آمده میان زیرواحدهای گلوتنین و مقدار رسوب به گونه چشم گیری ژنتیکی بوده و آثار زیرواحدهای با وزن مولکولی کم و زیاد بر مقدار رسوب افزایشی است. بنابراین، به نظر می رسد که می توان از این روش، و بر پایه اجزای بیشتری از زیرواحدهای پروتئین (نه تنها زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد)، کیفیت نان را در بسیاری از زمینه های ژنتیکی برآورد نمود.
كلید واژه: تابع تشخیص، رگرسیون مرحله ای، مولفه های اصلی

توضیحات بیشتر