فایل ورد مقايسه تاثير لباس کار نظامي و لباس NBC بدون ماسک ميلاد بر حداکثر ميزان اکسيژن مصرفي (VO2max)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تاثير لباس کار نظامي و لباس NBC بدون ماسک ميلاد بر حداکثر ميزان اکسيژن مصرفي (VO2max) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تاثير لباس کار نظامي و لباس NBC بدون ماسک ميلاد بر حداکثر ميزان اکسيژن مصرفي (VO2max)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تاثير لباس کار نظامي و لباس NBC بدون ماسک ميلاد بر حداکثر ميزان اکسيژن مصرفي (VO2max)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تاثير لباس کار نظامي و لباس NBC بدون ماسک ميلاد بر حداکثر ميزان اکسيژن مصرفي (VO2max) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي كوثر

تعداد صفحات :8

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه لباس کار نظامی و لباس NBC محافظتی بدون ماسک ساخت کارخانه میلاد ایران به هنگام انجام فعالیت بدنی از نظر تاثیر بر حداکثر میزان اکسیژن مصرفی است.روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که 30 داوطلب مرد سالم بر اساس معیارهای ورودی انتخاب گردیدند. پس از انتخاب نوع پوشش، یک بار با پوشش محافظتی بدون ماسک و یک بار با پوشش کار نظامی، فعالیت بدنی طبق پروتکل Bruce انجام شد. پس از فعالیت بدنی، متغییرهایی چون مدت زمان انجام فعالیت بدنی و مسافت طی شده، اندازه گیری گردید. حداکثر اکسیژن مصرفی نیز با قرار دادن مدت زمان انجام فعالیت بدنی در فرمول مربوطه پیش بینی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که حداکثر میزان اکسیژن مصرفی در داوطلبان با پوشش محافظتی بدون ماسک 52.05±8.37 ml/kg/min و در پوشش کار نظامی 59.57±6.54 ml/kg/min بود که این اختلاف از نظر آمار معنی دار است (P<0.001). این دو نوع لباس از نظر اثر متغیرهای مدت شزمان انجام فعالیت بدنی، مسافت طی شده و حداکثر میزان اکسیژن مصرفی متفاوت عمل می کنند. مقادیر به دست آمده برای لباس کار نظامی بهتر از لباس NBC بدون ماسک است.نتیجه گیری: در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که در لباس NBC بدون ماسک ساخت کارخانه میلاد فرد زودتر به آستانه خستگی می رسد زیرا حداکثر میزان اکسیژن مصرفی برای لباس NBC بدون ماسک کمتر از لباس کار نظامی بود.
كلید واژه: لباس کار نظامی، لباس NBC، بدون ماسک، حداکثر میزان اکسیژن مصرفی، پروتکل Bruce

توضیحات بیشتر