فایل ورد اثر اختلاط سه نوع ماده آلي با خاک بر حداکثر چگالي ويژه ظاهري خشک و گنجايش رطوبت بحراني خاک در طول فشردگي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر اختلاط سه نوع ماده آلي با خاک بر حداکثر چگالي ويژه ظاهري خشک و گنجايش رطوبت بحراني خاک در طول فشردگي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر اختلاط سه نوع ماده آلي با خاک بر حداکثر چگالي ويژه ظاهري خشک و گنجايش رطوبت بحراني خاک در طول فشردگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر اختلاط سه نوع ماده آلي با خاک بر حداکثر چگالي ويژه ظاهري خشک و گنجايش رطوبت بحراني خاک در طول فشردگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر اختلاط سه نوع ماده آلي با خاک بر حداکثر چگالي ويژه ظاهري خشک و گنجايش رطوبت بحراني خاک در طول فشردگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

تاثیر سه نوع ماده آلی بر حداکثر چگالی ظاهری خشک خاک (MDBD) و گنجایش رطوبت بحرانی (CMC) دو خاک بررسی گردید. خاک های مورد آزمایش (Coarse Loamy, Mesic, Typic Xerofluvents and Fine Mixed, Calcixerollic, Xerochrepts) از عمق 0-25 سانتی متری نمونه برداری شده و درصد ماده آلی و بافت آنها تعیین گردید. سه نوع ماده آلی شامل خاک برگ، کود دامی و تفاله ضایعات سیب با خاک های مورد آزمایش به نسبت های صفر، 4، 8 و 12 درصد مخلوط شد. مخلوط های خاک و ماده آلی تا مقادیر متفاوتی مرطوب، و سپس با کمک یک پراکتورمتر چکش دار در سه سطح 10، 20 و 30 ضربه، فشرده شدند. آزمایش با استفاده از طرح فاکتوریل در چارچوب بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد.نتایج آزمای گویای کاهش چگالی مخصوص ظاهری (MDBD) از 1.53 تا 1.28 g/cm-3 و افزایش میانگین گنجایش رطوبت بحرانی (CMC) از 23.32 تا 33.28 درصد وزنی، در اثر کاربرد مقادیر مختلف ماده آلی (از صفر تا 12 درصد) است. در تمامی نتایج کاهش گنجایش رطوبتی خاک ها به افزایش فشردگی همراه بود. هم چنین، کاهش MDBD در اثر اختلاط خاک با ماده آلی به ترتیب در خاک برگ، کود دامی و تفاله سیب مشاهده شد. در این آزمایش، خاک لوم رسی دارای چگالی ظاهری خشک کمتر، ولی در عین حال گنجایش رطوبتی بیشتری نسبت به خاک لوم شنی بود. اثر هم بستگی خاک به سه نوع ماده آلی در آزمایش فشردگی و عوامل مورد بررسی معنی دار بود، و معادله ای از رابطه MDBD و CMC، برای ترکیبی از خاک و سه نوع ماده آلی پیشنهاد گردید.
كلید واژه: حداکثر چگالی ظاهری خشک خاک، گنجایش رطوبت بحرانی خاک، ماده آلی، فشردگی

توضیحات بیشتر