فایل ورد بررسي روابط ميان عملکرد سويا و اجزاي آن از راه تجزيه عليت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روابط ميان عملکرد سويا و اجزاي آن از راه تجزيه عليت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روابط ميان عملکرد سويا و اجزاي آن از راه تجزيه عليت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روابط ميان عملکرد سويا و اجزاي آن از راه تجزيه عليت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روابط ميان عملکرد سويا و اجزاي آن از راه تجزيه عليت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

به منظور تعیین روابط میان عملکرد و اجزای آن، تجزیه هم بستگی ها، و پی بردن به آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات گوناگون بر عملکرد، تعداد 240 ژنوتیپ سویا در سال زراعی 77-1376 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در چارچوب طرح بدون تکرار آگمنت بررسی گردید.نتایج نشان داد که شماردانه در بوته دارای بیشترین ضریب هم بستگی مثبت و معنی دار (r=0.92) با عملکرد دانه در بوته می باشد، و بعد از آن صفات عملکرد بیولوژیک بوته و شمار غلاف در بوته قرار داشتند (به ترتیب با r=0.86 و r=0.67)، از نتایج رگرسیون گام به گام معلوم شد که شمار دانه در بوته، وزن صد دانه و شمار دانه در غلاف سه صفت سهیم در عملکرد هستند، ولی نتایج علیت مشخص کرد که رگرسیون گام به گام دوباره بدون در نظر گرفتن متغیر شماردانه در بوته انجام گرفت، و از نتایج آن معلوم شد که شمار غلاف در بوته، وزن صد دانه، ارتفاع بوته و شمارروز از کاشت تا 90% رسیدن، در عملکرد سهیم هستند. تجزیه علیت این بار نشان داد که بخش عمده هم بستگی ارتفاع بوته و شمار روز از کاشت تا 90% رسیدن با عملکرد دانه، مربوط به اثر غیر مستقیم آنها از طریق متغیرهای دیگر است. در این پژوهش مشخص گردید که سه متغیر شمار دانه در بوته، وزن صد دانه و شمارغلاف دربوته اثر زیادی برعملکرد دانه دارند، و در برنامه های اصلاحی سویا باید مد نظر قرار گیرند.
كلید واژه: سویا، تجزیه علیت، ضرایب هم بستگی، اجزای عملکرد

توضیحات بیشتر