فایل ورد اثر نوع منبع و سطح کلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات سنگ آهک بر ويژگي هاي توليدي و سختي استخوان درشت ني در جوجه هاي گوشتي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر نوع منبع و سطح کلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات سنگ آهک بر ويژگي هاي توليدي و سختي استخوان درشت ني در جوجه هاي گوشتي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر نوع منبع و سطح کلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات سنگ آهک بر ويژگي هاي توليدي و سختي استخوان درشت ني در جوجه هاي گوشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر نوع منبع و سطح کلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات سنگ آهک بر ويژگي هاي توليدي و سختي استخوان درشت ني در جوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر نوع منبع و سطح کلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات سنگ آهک بر ويژگي هاي توليدي و سختي استخوان درشت ني در جوجه هاي گوشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی، آزمایشی با استفاده از 384 قطعه جوجه گوشتی انجام گرفت. جوجه ها تا هفت روزگی با یک جیره آغازین تجارتی تغذیه، و سپس به طور تصادفی به 64 گروه شش قطعه ای تقسیم شدند، به گونه ای که از نظر میانگین وزن بدن میان گروه ها اختلاف معنی داری وجود نداشت (5.4 ± 82.2 گرم). از روز هشتم تیمارهای آزمایشی به جوجه ها اختصاص یافت. تیمارها شامل نوع منبع کلسیمی (سنگ آهک و پوسته صدف)، سطح کلسیم (100 و 85 درصد سطح توصیه شده NRC) و اندازه ذرات سنگ آهک ریز (کوچک تر از 0.15 میلی متر)، متوسط (0.3 تا 0.18 میلی متر) و درشت (1.18 تا 4.75 میلی متر) بودند.نتایج نشان داد که درصد ابقای ظاهری فسفر در سنین 21 و 56 روزگی، مقدار خاکستر، ماده خشک و طول و ضخامت استخوان درشت نی در سن 56 روزگی، در جوجه های تغذیه شده با سنگ آهک بیشتر از گروه های تغذیه شده با پوسته صدف بود (P<0.05). سطح کلسیم 85 درصد توصیه شده NRC، در برابر سطح کلسیم 100 درصد NRC، به گونه معنی داری غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی را، به ویژه در دوره آغازین کاهش (P<0.001)، و درصد ابقای ظاهری کلسیم را در سنین 21 و 42 روزگی افزایش داد (P<0.05). سطح کلسیم معادل 100 درصد NRCدر مقایسه با سطح کلسیم 85 درصد NRC، درصد ابقای ظاهری فسفر را در سنین 21 و 42 روزگی و ضخامت استخوان درشت نی را در سنین 56 روزگی (P<0.01) و مقدار ماده خشک، مقدار و درصد خاکستر استخوان درشت نی را در سن 42 روزگی به طورمعنی داری افزایش داد (P<0.05). ذرات سنگ آهک در اندازه درشت و متوسط، درمقایسه با ذرات ریز، مقدار غذای مصرفی و ضریب تبدیل غذایی را، به ویژه دردوره آغازین، کاهش معنی داری دادند. ذرات متوسط سنگ آهک در سطح کلسیم 85 درصد NRC، و ذرات درشت در سطح کلسیم 100 درصد NRC، به طور معنی داری معیارهای مربوط به رشد و آهکی شدن استخوان درشت نی و درصد ابقای ظاهری کلسیم و فسفر را افزایش دادند (P<0.05). در سطح کلسیم 85 درصد NRC، اندازه ذرات درشت و متوسط سنگ آهک در مقایسه با ذرات ریز آن، به گونه معنی داری درصد جوجه های مبتلا به فلجی پا را کاهش دادند (P<0.05).
كلید واژه: جوجه های گوشتی، اندازه ذرات، منب کلسیم، عملکرد تولیدی، استخوان درشت نی

توضیحات بیشتر