فایل ورد نقش نر سترون شده توسط پرتو گاما در مديريت تلفيقي کنترل شب پره بزرگ موم [(Galleria mellonella L.(Lep., Pyralidae]

لینک دانلود

 فایل ورد نقش نر سترون شده توسط پرتو گاما در مديريت تلفيقي کنترل شب پره بزرگ موم [(Galleria mellonella L.(Lep., Pyralidae] دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش نر سترون شده توسط پرتو گاما در مديريت تلفيقي کنترل شب پره بزرگ موم [(Galleria mellonella L.(Lep., Pyralidae]  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش نر سترون شده توسط پرتو گاما در مديريت تلفيقي کنترل شب پره بزرگ موم [(Galleria mellonella L.(Lep., Pyralidae]،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش نر سترون شده توسط پرتو گاما در مديريت تلفيقي کنترل شب پره بزرگ موم [(Galleria mellonella L.(Lep., Pyralidae] :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

کنترل شب پره بزرگ موم توسط روش نرسترونی با استفاده از پرتو گاما، و روش شیمیایی بررسی و مقایسه گردید. به منظور تعیین دوز مناسب پرتو گاما در سترون نمودن شفیره های نر شب پره بزرگ موم، آزمایشی در چارچوب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار صفر، 250، 300، 350 و 400 گری) در سه تکرار انجام شد. بررسی نتایج مشخص نمود که بهترین دوز سترون کننده، دوز 350 گری پرتو گاما می باشد.برای مشخص نمودن نسبت رهاسازی نرهای سترون به نرهای سالم در برابر تعداد مساوی از حشرات ماده طبیعی، آزمایشی در چارچوب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار (1:1:1؛ 2:1:1؛ 3:1:1، 4:1:1؛ 5:1:1) در سه تکرار انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد چنانچه نسبت رها سازی نرهای سترون در جمعیت های سالم 1:1:4 باشد، نتیجه مطلوب حاصل می گردد.به منظور بررسی امکان بکرزایی این حشره، طرح آزمایشی کامل تصادفی با دو تیمار (ماده های باکره و ماده های جفت گیری نموده)، در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که حشره ماده توانایی بکرزایی ندارد.برای مقایسه عملکرد روش کنترل نرسترونی با روش شیمیایی، آزمایشی با سه تیمار و سه تکرار در انبارهای موم به ابعاد 176´115´100 سانتی متر، که هر کدام حاوی 20 شان سیاه رنگ در یک کندوی دو طبقه و عاری از هر گونه آلودگی بود، انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل کنترل به روش نرسترونی، شیمیایی و بدون کنترل بود. برای کنترل شیمیایی، به ازای هر مترمکعب فضا یک قرص سه گرمی فستوکسین 56%، و برای تیمار نر سترونی به نسبت رهاسازی (4:1:1) در هر انبار، 134 نرسترون، 33 نر سالم و 33 ماده سالم استفاده شد.پس از بررسی میزان کنترل در روش های مختلف، مشخص شد که به احتمال 95% بین کنترل شیمیایی و کنترل ژنتیکی (نرسترونی) این آفت تفاوتی وجود ندارد.
كلید واژه: شب پره بزرگ موم، نرسترونی، بکرزایی، کنترل تلفیقی

توضیحات بیشتر