فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با نتيجه امتحان جامع پيش كارورزي شهريور و اسفند 1380 دانشكده پزشكي زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با نتيجه امتحان جامع پيش كارورزي شهريور و اسفند 1380 دانشكده پزشكي زاهدان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با نتيجه امتحان جامع پيش كارورزي شهريور و اسفند 1380 دانشكده پزشكي زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با نتيجه امتحان جامع پيش كارورزي شهريور و اسفند 1380 دانشكده پزشكي زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با نتيجه امتحان جامع پيش كارورزي شهريور و اسفند 1380 دانشكده پزشكي زاهدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: امتحان پیش كارورزی مهم ترین آزمون دانشجویان پزشكی بوده و می تواند توانایی های حرفه ای آنان را ارزیابی نماید. این مطالعه به منظور بررسی نتایج و برخی از فاكتورهای موثر بر نمره امتحان پیش كارورزی دانشجویان پزشكی زاهدان انجام شده است.مواد و روش كار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1381 بر روی 99 دانشجوی شركت كننده امتحان های پیش كارورزی شهریور و اسفند 1380 پزشكی زاهدان اجرا شده است. برای بررسی، میانگین مقاطع مختلف دوره پزشكی، نمرات 13 درس مهم بالینی، نمرات امتحانات جامع و برخی متغیرهای دموگرافیك آنان از طریق اداره آموزش دانشكده پزشكی جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون های t، آنالیز واریانس، همبستگی و رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته ها: شركت كنندگان و مردودین دوره شهریور 81 به ترتیب 35 و 9 نفر و این تعداد برای دوره اسفند 81 به ترتیب 64 و 10 نفر بوده اند. بین میانگین های پیش كارورزی دوره ها اختلاف موجود است (p=0.034). به طوری كه میانگین در اسفند بیشتر می باشد. میانگین امتحان پیش كارورزی برای متغیرهای سهمیه و جنس در دوره شهریور و كل، برای متغیر تاهل در دوره اسفند و برای متغیر سن در هر دو دوره و كل اختلاف معنی دار دارند. میانگین دروس چشم و عفونی، نمرات امتحان جامع علوم پایه و پیش كارورزی و میانگین های مقاطع مختلف قبول شدگان و مردودین در هر دو دوره اختلاف معنی دار دارند. بزرگترین همبستگی بین نمره پیش كارورزی و سایر متغیرها در دوره شهریور مربوط به دروس چشم و عفونی و میانگین دوره بالینی و در دوره اسفند مربوط به میانگین های دوره های بالینی و فیزیوپاتولوژی و نمره امتحان جامع علوم پایه می باشد. در تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون خطی كه در آن متغیر وابسته نمره پیش كارورزی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد، متغیرهای معدل دوره بالینی و نمره امتحان جامع علوم پایه در مدل باقی می مانند.نتیجه گیری: متغیرهای تاهل، جنس سن و سهمیه (از متغیرهای دموگرافیك) و میانگین های مقاطع و نمرات دروس چشم و عفونی از عوامل موثر در نمره پیش كارورزی هستند.
كلید واژه: آموزش، پزشكی، آزمون، نتایج، پیش كارورزی، زاهدان

توضیحات بیشتر