فایل ورد واکنش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخير در کاشت

لینک دانلود

 فایل ورد واکنش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخير در کاشت دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واکنش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخير در کاشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واکنش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخير در کاشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واکنش اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخير در کاشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :21

تصور آن است که انواع گوناگون لوبیای زراعی، شامل چیتی، سفید و قرمز، از نظر سازگاری به دمای زیاد متفاوتند. از این رو، ممکن است واکنش آنها به تاخیر در کاشت متفاوت باشد. به منظور بررسی این واکنش، آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی و آرایش تیمارها در چارچوب کرت های یک بار خرد شده، در سال 1375 در مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. تیمار اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (8 و 23 اردیبهشت، و 7 و 23 خرداد) و تیمار فرعی شامل چهار ژنوتیپ لوبیای زراعی (لوبیا قرمز ناز، لوبیا چیتی لاین 11816، لوبیا چیتی لاین 16157 و لوبیا سفید لاین 11805) بود.با تاخیر درکاشت، شمار ساقه فرعی در بوته، شمار غلاف در ساقه های فرعی و در واحد سطح، شمار دانه در هر غلاف ساقه اصلی و ساقه های فرعی، شمار دانه در ساقه اصلی، ساقه فرعی و در واحد سطح، وزن صد دانه، و عملکرد دانه کاهش معنی دار یافت، ولی شاخص برداشت افزایش معنی دار نشان داد. کاهش اجزای عملکرد و عملکرد دانه با تاخیر در کاشت، به کاهش فرصت برای رشد در اثر افزایش دما نسبت داده شد. پایینی شاخص برداشت در کاشت زود هنگام، با کاهش بازده رشد رویشی حاصل شده در اثر برخورد دوران دانه بندی با دمای بالا تفسیر گردید. لوبیا چیتی لاین 11816 از لحاظ شمار ساقه فرعی در بوته و شاخص برداشت از دیگر ژنوتیپ ها برتر بود و بیشترین عملکرد دانه (3030 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود. گرچه لوبیا قرمز ناز از نظر شمار غلاف و شمار دانه در ساقه اصلی و در واحد سطح بر ژنوتیپ های دیگر به طور معنی داری برتری نشان داد، ولی وزن صد دانه بسیارکم و کمترین شاخص برداشت را داشت، و سرانجام کمترین عملکرد دانه (2254 کیلوگرم در هکتار) را به دست داد. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که عملکرد دانه لوبیا از تاخیر در کاشت به شدت آسیب می بیند. لوبیا چیتی لاین 11816 ممکن است در کلیه تاریخ های کاشت، ظرفیت تولیدی بیشتری نسبت به دیگر زنوتیپ های مورد آزمایش، در شرایط مشابه با آزمایش حاضر داشته باشد.ارتباط خاصی میان ویژگی های ظاهری دانه انواع لوبیا و تحمل آنها نسبت به گرما مشاهده نگردید.
كلید واژه: تاریخ کاشت، لوبیای زراعی، رنگ دانه، تیپ رشدی، اجزای عملکرد، عملکرد دانه

توضیحات بیشتر