فایل ورد مدل هاي پاسخ براي بررسي نرخ جوانه زني ماكروكنيديهاي Fusarium graminearum در دماهاي مختلف

لینک دانلود

 فایل ورد مدل هاي پاسخ براي بررسي نرخ جوانه زني ماكروكنيديهاي Fusarium graminearum در دماهاي مختلف دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدل هاي پاسخ براي بررسي نرخ جوانه زني ماكروكنيديهاي Fusarium graminearum در دماهاي مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدل هاي پاسخ براي بررسي نرخ جوانه زني ماكروكنيديهاي Fusarium graminearum در دماهاي مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدل هاي پاسخ براي بررسي نرخ جوانه زني ماكروكنيديهاي Fusarium graminearum در دماهاي مختلف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :18

در این بررسی اثر دما بر نرخ و روند جوانه زنی ماكروكنیدیهای جدایه های مختلف قارچ Fusarium graminearum عامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم در محیط آب - آگار بررسی و مدل مناسب برای توصیف این پدیده ارایه گردیده است. روند جوانه زنی با استفاده از 12 مدل بررسی شد. ساده ترین مدل، مدل خطی با تبدیل لگاریتمی درصد جوانه زنی با معادله Log(g)=Log(g0)+rgt بود كه در آن g درصد اسپورهای جوانه زده، t زمان و g0 سطح اولیه جوانه زنی (y-intercept) و rg جوانه زنی اسپورها می باشد و این مدل جهت بررسی رابطه پاسخ جوانه زنی در مقابل زمان انتخاب شد. پارامترهای مدل مذكور با استفاده از روش رگرسیون خطی برآورد گردید. بدین ترتیب برای هر سطح دما، نرخ جوانه زنی (rg) برآورد شد. نرخ جوانه زنی (rg) در دماهای 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتیگراد به ترتیب 0.082، 0.94، 0.095، 0.059، 0.035 و 0.035 برآورد گردید. مقدار (R2) برای این مدل ها به ترتیب برابر 44.31، 52.42، 56.29، 45.17، 44.82 و 40.22 برآورد شد. برای محاسبه رابطه بین سرعت جوانه زنی و دما، متغیر نرخ جوانه زنی (rg) به عنوان متغیر وابسته و دما (T) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. بررسی مدل های مختلف با استفاده از آنالیز رگرسیون نشان داد كه رابطه درجه دو بین دو متغیر مذكور وجود دارد. از مدلهای rg=b0+b1T+b2T2 و rg=b0+b1T+b2T2+b3(T-15)+b4(T-15)2 در بررسی رابطه این دو متغیر استفاده شد و پارامترهای آنها با استفاده از روش پلی نومیال و رگرسیون غیر خطی برآورد گردید. بر این اساس در مدل پلی نومیال پارامترهای b1, b0 و b2 به ترتیب 0.085، 0.001 و 0.0001- محاسبه شدند. در مورد مدل غیر خطی پارامترهای b3, b2, b1, b0 و b4 به ترتیب 7.308-، 0.530-، 0.068، 1.518- و 0.068- برآورد شد. ضریب تبیین برای مدل پلی نومیال 82.61 و برای مدل غیر خطی 82.60 درصد محاسبه گردید. بررسی نكویی برازش مدل ها نشان داد كه با توجه به ضریب تبیین و همچنین آماره Durbin-Watson كه در هر دو مورد نزدیك به 2 بود، این مدلها روند جوانه زنی را به خوبی توجیه می نمایند و مقایسه نمودار مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیش بینی شده نیز موید همین حقیقت است. این اولین مطالعه در مورد مدل سازی برای پیش بینی نرخ جوانه زنی نسبت به دما در مورد این گونه می باشد.
كلید واژه: بلایت فوزاریومی، نرخ جوانه زنی، مدل پاسخ، Fusarium graminearum

توضیحات بیشتر