فایل ورد بررسي شيوه فعاليت آنتاگونيستي سودوموناس فلورسنت فراريشه گندم و بازدارندگي آن ها در برابر فورازيوم هاي بيماري زاي ريشه در استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شيوه فعاليت آنتاگونيستي سودوموناس فلورسنت فراريشه گندم و بازدارندگي آن ها در برابر فورازيوم هاي بيماري زاي ريشه در استان فارس دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شيوه فعاليت آنتاگونيستي سودوموناس فلورسنت فراريشه گندم و بازدارندگي آن ها در برابر فورازيوم هاي بيماري زاي ريشه در استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شيوه فعاليت آنتاگونيستي سودوموناس فلورسنت فراريشه گندم و بازدارندگي آن ها در برابر فورازيوم هاي بيماري زاي ريشه در استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شيوه فعاليت آنتاگونيستي سودوموناس فلورسنت فراريشه گندم و بازدارندگي آن ها در برابر فورازيوم هاي بيماري زاي ريشه در استان فارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :25

در طی سال های 1377 و 1378 از مزارع گندم آبی استان فارس نمونه برداری به عمل آمده و باكتری های سودوموناس فراریشه جداسازی شد. بر اساس آزمون های استاندارد بیولوژیكی و بیوشیمیایی جدایه ها به عنوان P. fluorescens biotype II, Pseudomonas fluorescens biotype I, P. fluorescens biotype V, P. ¦luorescens biotype IV, P. fluorescens biotype III, P. syringae, P. putida, P. cichorii, P. aeroginosa, P. aereofacians و P. viridiflava شناسایی شده، در آزمون های آنتاگونیستی در برابر جدایه شاخص Geotrichum sp. مورد استفاده قرار گرفتند. از جدایه های باكتریایی كه در آزمون آنتاگونیستی مقدماتی فعالیت بالایی نشان داده بودند و گونه های Fusarium جدا شده از فراریشه گندم در استان فارس شامل: F. oxysporum, F. nygamai, F. moniliforme, F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, F. solani, F. semitectum, F. sambucinum, F. proli¦ratum و F. tricinctum در آزمون های آنتاگونیستی تكمیلی استفاده شد. از جدایه هایی كه در آزمون های آنتاگونیستی تكمیلی دارای قدرت آنتاگونیستی بالایی بودند در برابر گونهF. culmorum جدا شده از فراریشه گندم در آزمون های آنتاگونیستی در محیط فراریشه گندم استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد كه 75% از جدایه های باكتریایی مورد آزمایش دارای فعالیت آنتاگونیستی در برابر جدایه شاخص Geotrichum sp. هستند. كلیه جدایه هایی كه دارای فعالیت آنتاگونیستی بوده، از سازوكار تولید سیدروفور استفاده نموده، در حالی كه تنها در 33% از این جدایه ها فعالیت تولید آنتی بیوتیك مشاهده شده است. كلیه جدایه های مورد آزمایش باعث بازدارندگی رشد در فوزاریوم های بیمارگر ریشه در آزمایش های درون شیشه ای گردیدند. شدت فعالیت آنتاگونیستی هر جدایه باكتری در برابر گونه های مختلف فورازیوم متفاوت بود. به نظر می رسد كه جدایه های E50 و P. fluorescens biotype V و K127 از P. aeroginosa و S200 از P. syringae داری بیشترین توانایی آنتاگونیستی در برابر فوزاریوم های ریشه گندم هستند. عللی كه هیچ كدام از جدایه های باكتری در شرایط آزمایش نتوانستند F. culmorum را در محیط فراریشه كنترل نمایند، مورد بحث قرار گرفته است.
كلید واژه: گندم، سودومونای های فلورسنت، آنتاگونیست، فراریشه، Fusarium

توضیحات بیشتر