فایل ورد بررسي اثر مرفين و فعاليت بدني بر غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپو كامپ در رت هاي سالم و تحت تيمار مرفين: يك تحقيق ميكرودياليز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر مرفين و فعاليت بدني بر غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپو كامپ در رت هاي سالم و تحت تيمار مرفين: يك تحقيق ميكرودياليز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر مرفين و فعاليت بدني بر غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپو كامپ در رت هاي سالم و تحت تيمار مرفين: يك تحقيق ميكرودياليز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر مرفين و فعاليت بدني بر غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپو كامپ در رت هاي سالم و تحت تيمار مرفين: يك تحقيق ميكرودياليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر مرفين و فعاليت بدني بر غلظت گلوتامات شكنج دندانه اي هيپو كامپ در رت هاي سالم و تحت تيمار مرفين: يك تحقيق ميكرودياليز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پايه پزشکي ايران

تعداد صفحات :13

هدف: فعالیت بدنی از طریق مكانیسم هایی كه هنوز ناشناخته اند فعالیت مغز را افزایش می دهد. تحقیقات مختلف نشان داده است كه ورزش و فعالیت بدنی نقل و انتقال ناقلان عصبی مغز را دستخوش تغییر می سازد. همچنین یافته های جدید نشان می دهد كه ناقل عصبی گلوتامات در وابستگی به مرفین نقش دارد. بر این اساس اثر فعالیت بدنی با تردمیل بر تغییرات غلظت ناقل عصبی گلوتامات از شكنج دندانه ای هیپوكامپ در رت های سالم و وابسته به مرفین مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش كار: تعداد 28 سر موش صحرایی نر سالم با وزن تقریبی 250 g انتخاب و درچهار گروه: كنترل، مرفین، فعالیت بدنی، مرفین همراه با فعالیت بدنی گروه بندی گردید. برای ایجاد وابستگی به مرفین از تزریق درون صفاقی محلول مرفین با دوزهای افزایشی به ترتیب: سه روز اول 10 mg/kg، سه روز دوم 20 mg/kg و سه روز سوم 40 mg/kg استفاده شد. تمرین دویدن رت ها روی تردمیل، در یك دوره ده روزه (دو ساعت در روز، با سرعت 12 m/min و شیب 15 درجه) برای گروه های فعالیت بدنی و مرفین همراه با فعالیت بدنی انجام گرفت. در مرحله میكرودیالیز، رت ها به دقت وزن كشی شده و با تزریق درون صفاقی كلرال هیدرات (450 mg/kg) %10 بیهوش شده و پس از قرار گیری در دستگاه استرئوتاكس مخصوص رت و برداشتن پوست سر و مشخص شدن نقاط برگما (bregma) و لامبدا (lambda) و مختصات شكنج دندانه ای هیپوكامپ بر سطح جمجمه، نقطه مورد نظر با مته دندانپزشكی سوراخ شده و با دقت بسیار پراب میكرودیالیز در موقعیت مورد نظر قرار داده شد. در ادامه مایع مغزی- نخاعی مصنوعی (aCSF) (شامل: CaCl2, NaH2PO4, Na2HPO4, MgCl2, KCl, NaCl و گلوكز) با پمپ تزریق پرفوزیون و با سرعت 2 ml/min وارد پرآب شده و خروجی پراب در ویال های شماره گذاری شده جمع آوری شد. ابتدا خروجی ساعت اول دور ریخته می شد (تخلیه ساعت اول) و پس از آن هر 20 دقیقه خروجی پراب در یك ویال جمع آوری شده و در دمای 70- درجه سانتی گراد نگهداری شد. در نهایت اندازه گیری گلوتامات با روش HPLC و با استفاده از شناساگر فلوئورسانس انجام شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد كه در زمان های نمونه گیری پس از تخلیه ساعت اول، درمقایسه میانگین تغییرات غلظت گلوتامات شكنج دندانه ای (DG) گروه های آزمایشی، بین گروه مرفین همراه با فعالیت بدنی با سایر گروه ها افزایش معنی دار وجود دارد (P<0.05). در مقایسه گروه كنترل با گروه های مرفین و فعالیت بدنی درهیچ یك از زمان های نمونه گیری تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: شاید بتوان گفت كه مرفین با تغییرات پایدار در نقل و انتقال سیناپس های گلوتاماترژیك، غلظت خارج سلولی آن را افزایش می دهد. در مقابل فعالیت بدنی با افزایش ناقلان گلوتاماتی مقادیر خارج سلولی آن را كاهش می دهد. شگفت اینكه تیمار مرفین همراه با فعالیت بدنی احتمالا از طریق همكاری (سینرژیسم) و تقویت اثر یكدیگر، سبب افزایش غلظت گلوتامات خارج سلولی ناحیه شكنج دندانه ای می شوند.
كلید واژه: فعالیت بدنی، گلوتامات، میكرودیالیز، مرفین، شكنج دندانه ای

توضیحات بیشتر