فایل ورد رابطه بين حداكثر سرعت جريان بازدمي قبل از برونكوسكوپي و كاهش اشباع اكسيژن خون شرياني در حين برونكوسكوپي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين حداكثر سرعت جريان بازدمي قبل از برونكوسكوپي و كاهش اشباع اكسيژن خون شرياني در حين برونكوسكوپي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين حداكثر سرعت جريان بازدمي قبل از برونكوسكوپي و كاهش اشباع اكسيژن خون شرياني در حين برونكوسكوپي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين حداكثر سرعت جريان بازدمي قبل از برونكوسكوپي و كاهش اشباع اكسيژن خون شرياني در حين برونكوسكوپي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين حداكثر سرعت جريان بازدمي قبل از برونكوسكوپي و كاهش اشباع اكسيژن خون شرياني در حين برونكوسكوپي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پايه پزشکي ايران

تعداد صفحات :6

هدف: كاهش قابل ملاحظه اشباع اكسیژن خون شریانی در حین برونكوسكوپی فیبروپتیك ثابت شده است ولی این كه همه بیماران نیاز به دریافت اكسیژن در حین انجام برونكوسكوپی دارند مشخص نشده است. هدف انجام این مطالعه بررسی رابطه حداكثر سرعت جریان بازدمی قبل از برونكوسكوپی با میزان افت اشباع اكسیژن خون شریانی درحین برونكوسكوپی می باشد.مواد و روش كار: اندازه گیری حداكثر سرعت جریان بازدمی (درصد مورد انتظار) قبل از برونكوسكوپی انجام شد و میزان افت اشباع اكسیژن خون شریانی درحین برونكوسكوپی با دستگاه اكسی متر نبض بررسی گردید. مطالعه در 66 بیمار بامیانه سنی 53 سال كه به بخش برونكوسكوپی ارجاع شده بودند، انجام شد. هیچ كدام از بیماران قبل از انجام برونكوسكوپی اكسیژن دریافت نكردند.نتایج: 39 مورد (59%) دچار افت اشباع اكسیژن خون شریانی درحین برونكوسكوپی شدند. 25 مورد آنها (38%) دچار افت اشباع اكسیژن شریانی مداوم شدند و نیاز به دریافت اكسیژن داشتند، در صورتی كه 14 مورد (21%) دچار افت موقتی (كمتر از 20 ثانیه) شدند و نیاز به دریافت اكسیژن نداشتند. در 58% موارد بیمارانی كه میزان حداكثر سرعت جریان بازدمی كمتر از 60% و در 83% كسانی كه میزان حداكثر سرعت جریان بازدمی كمتر از 45% بود، اكسیژن استفاده شد (p<0.001, p=0.008). همچنین كاهش قابل ملاحظه متوسط اشباع اكسیژن خون شریانی در حین انجام برونكوسكوپی (4%88 ± ) در مقایسه با مقادیر قبل از برونكوسكوپی (2% 95 ±) مشاهده شد (p<0.001).نتیجه گیری: از این مطالعه نتیجه گیری می شود كه میزان حداكثر سرعت جریان بازدمی كمتر از 60% و به خصوص كمتر از 45% معیار پیش بینی كننده قابل اعتماد برای هیپوكسمی و نیاز به دریافت اكسیژن درحین برونكوسكوپی می باشد.
كلید واژه: برونكوسكوپی فیبروپتیك، افت اشباع اكسیژن شریانی، حداكثر سرعت جریان بازدمی

توضیحات بیشتر