فایل ورد تاثير داروهاي يونوفور ضد کوکسيديوز سالينومايسين و لازالوسيد بر ترکيب لاشه، تري گليسريد و کلسترول پلاسما و خاکستر استخوان ران جوجه هاي گوشتي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير داروهاي يونوفور ضد کوکسيديوز سالينومايسين و لازالوسيد بر ترکيب لاشه، تري گليسريد و کلسترول پلاسما و خاکستر استخوان ران جوجه هاي گوشتي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير داروهاي يونوفور ضد کوکسيديوز سالينومايسين و لازالوسيد بر ترکيب لاشه، تري گليسريد و کلسترول پلاسما و خاکستر استخوان ران جوجه هاي گوشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير داروهاي يونوفور ضد کوکسيديوز سالينومايسين و لازالوسيد بر ترکيب لاشه، تري گليسريد و کلسترول پلاسما و خاکستر استخوان ران جوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير داروهاي يونوفور ضد کوکسيديوز سالينومايسين و لازالوسيد بر ترکيب لاشه، تري گليسريد و کلسترول پلاسما و خاکستر استخوان ران جوجه هاي گوشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

اثر داروهای یونوفور (سالینومایسین، لازالوسید و نسبت ترکیبی آنها) بر ترکیب لاشه جوجه های گوشتی، و نیز ارتباط این داروها با سه سطح متیونین، در 1215 قطعه جوجه یک روزه گوشتی تجارتی (آرین)، شامل 81 گروه و 15 قطعه در هر گروه آزمایش گردید. این آزمایش در چارچوب طرح پایه کامل تصادفی، به صورت آزمایش فاکتوریل 3´3´3 شامل سه نوع دارو با سه سطح (صفر، سطح توصیه شده و 1.5 برابر سطح توصیه شده) و سه سطح متیونین (صفر، 0.1% و 0.2%) مورد تجزیه آماری قرار گرفت.نتایج نشان داد که اثر جنس در کلسترول و تری گلیسرید پلاسما، درصد خاکستر استخوان و درصد چربی حفره شکمی معنی دار (p<0.01) است. نوع دارو اثری بر صفات مذکور نداشت. سطح دارو درصد خاکستر استخوان، درصد لاشه خالص و درصد چربی حفره شکمی را به طور معنی داری (به ترتیب در سطح 0.01، 0.01 و 0.001) تحت تاثیر قرار داد. هم چنین، سطح متیونین به طور معنی داری (p<0.01) برکلسترول و تری گلیسرید پلاسما تاثیر گذاشت. اثر متقابل نوع دارو و سطح دارو بر کلسترول و تری گلیسرید پلاسما معنی دار (p<0.05) بود. اثر متقابل سطح دارو و متیونین بر کلسترول و تری گلیسرید معنی دار (p<0.01) گردید. از این نتایج چنین دریافت می شود که سطح این داروها ترکیب لاشه جوجه های گوشتی را تحت تاثیر قرار می دهد، و مکمل متیونین تاثیری در تعدیل اثر این داروها بر ترکیب لاشه ندارد.
كلید واژه: یونوفور، سالینومایسین، لازالوسید، جوجه های گوشتی، کلسترول، تری گلیسرید، خاکستر استخوان، لاشه خالص، چربی حفره شکمی، متیونین

توضیحات بیشتر