فایل ورد پراكنش و شناسايي گونه هاي Streptomyces عامل جرب معمولي سيب زميني در استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد پراكنش و شناسايي گونه هاي Streptomyces عامل جرب معمولي سيب زميني در استان فارس دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پراكنش و شناسايي گونه هاي Streptomyces عامل جرب معمولي سيب زميني در استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پراكنش و شناسايي گونه هاي Streptomyces عامل جرب معمولي سيب زميني در استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پراكنش و شناسايي گونه هاي Streptomyces عامل جرب معمولي سيب زميني در استان فارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :36

طی سال های 1381 تا 1383 تعداد 70 جدایه از غده های سیب زمینی آلوده به جرب و از خاك مزارع جداسازی شد. جدایه ها بر اساس ویژگی های مورفولوژیكی، فیزیولوژیكی، بیوشیمیایی و بیماریزایی روی غده های سیب زمینی و گیاهچه تربچه در 6 گروه جداگانه قرار گرفتند. جدایه های گروه اول كه از غده های دارای علایم فرو رفته و در مواردی برجسته و زنگاری جدا شدند شباهت زیادی به استرین مرجع S. scabies داشتند. جدایه های گروه دوم در برخی ا زخصوصیات مورفولوژیكی شبیه به گونه S. scabies بوده ولی، در برخی از خصوصیات بیوشیمیایی متفاوت بودند. اكثر جدایه های گروه سوم خصوصیات شبیه به گونه S. acidiscabies داشته و تعداد معدودی نیز در خصوصیات مورفولوژیكی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی شباهت هایی را با گونه S. griseus نشان دادند. جدایه های گروه چهارم اغلب ویژگی هایی شبیه به گونه S. turgidiscabies را داشتند. جدایه های گروه پنجم كه از علایم جرب سطحی (جرب زنگاری و جرب توری) جداسازی شدند، خصوصیاتی مشابه گونه های S. aureofaciens و S. reticuliscabies را داشتند. جدایه های گروه ششم در خصوصیات مورفولوژیكی و برخی خصوصیات بیوشیمیایی شبیه به گونه S. acidiscabies بوده ولی، در تعدادی آزمون بیوشیمیایی نیز تفاوت هایی را نشان دادند. در آزمون واكنش زنجیره ای پلیمر از برای شناسایی ژن necl، كه در اكثر جدایه های بیماری زای Streptomyces scabies، S. acidiscabies و S. turgidiscabies وجود دارد، قطعه ای به اندازه 700 جفت باز از استرین مرجع S. scabies و تعدادی از جدایه های گروه های 1، 3 و 4 كه علایم جرب معمولی را بر روی غده های سیب زمینی در شرایط گلخانه ایجاد كرده بودن به دست آمد. چنین قطعه ای در جدایه های غیر بیماری زا و جدایه های بیماری زای گروه های 2، 5 و 6 تكثیر نشد. بنابراین، در تعدادی از جدایه های مورد مطالعه و بیماری زا و در تمام جدایه های غیر بیماری زا ژن necl پیدا نشد ولی، هر كدام از جدایه ها كه ژن necl را داشتند بیماری زایی را بر روی غده های سیب زمینی و گیاهچه تربچه نشان دادند. نقوش الكتروفورز پروتیین های سلولی نماینده جدایه های گروه های مختلف كم و بیش تفاوت نشان داده و در پاره ای موارد با رده بندی فنوتیپی همخوانی نداشت.
كلید واژه: سیب زمینی، جرب معمولی، Sterptomyces

توضیحات بیشتر