فایل ورد بررسي اثرات محافظتي كروسين بر سميت حاد كليوي سيس پلاتين در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات محافظتي كروسين بر سميت حاد كليوي سيس پلاتين در موش صحرايي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات محافظتي كروسين بر سميت حاد كليوي سيس پلاتين در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات محافظتي كروسين بر سميت حاد كليوي سيس پلاتين در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات محافظتي كروسين بر سميت حاد كليوي سيس پلاتين در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم پايه پزشکي ايران

تعداد صفحات :8

هدف: سیس پلاتین از جمله داروهای شیمی درمانی موثر در درمان تومورهای سخت مانند تومور تخمدان، سرو گردن بوده كه مهم ترین عارضه جانبی آن سمیت حاد كلیوی می باشد. تولید گونه های فعال اكسیژن و آسیب اكسیداتیو ناشی از آن از عوامل مهم در سمیت سیس پلاتین است. این دارو باعث تخریب توبول های پروگزیمال كلیوی (به ویژه قطعه s3) شده و با كاهش فیلتراسیون گلومرولی موجب سمیت حاد كلیوی می شود. كروسین پیگمان كاروتیوئیدی موجود در زعفران است كه باعث رنگ قرمز در زعفران می شود و اثرات دارویی مختلفی از آن مشاهده شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی كروسین بر سمیت حاد كلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرایی می باشد.مواد و روش كار: در این مطالعه از موش صحرایی نر، نژاد ویستار استفاده شده است. ابتدا حیوانات به طور تصادفی به پنج گروه (هر گروه 6) تقسیم شدند. گروه اول نرمال سالین با دوز 2 ml/day به مدت چهار روز، گروه دوم سیس پلاتین با تك دوز 5 mg/kg فقط در روز اول، گروه های سوم، چهارم و پنجم كروسین را به ترتیب با دوزهای 200, 100 mg/kg و 400 ابتدا یك ساعت قبل از تزریق سیس پلاتین (5 mg/kg به صورت تك دوز و فقط در روز اول) و سپس به مدت سه روز پیاپی دریافت كردند. تزریق ها به روش داخل صفاقی انجام شد. در روز چهارم نمونه ادرار 24 ساعته برای اندازه گیری قند و پروتئین ادرار جمع آوری گردید. در روز پنجم پس از بیهوشی با اتر، ابتدا از قلب حیوانات جهت اندازه گیری اوره و كراتینین خونگیری به عمل آمد. سپس تمامی حیوانات را كشته، كلیه راست از بدن خارج و در فرمالین 10 درصد برای مطالعات بافت شناسی قرار داده شد. برش های 5 میكرونی از بافت كلیه تهیه شده و پس از رنگ آمیزی به روش هماتوكسیلین- ائوزین مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان داد كه در گروه دریافت كننده سیس پلاتین میزان اوره و كراتینین خون و همچنین میزان قند و پروتئین ادرار به طور معنی داری نسبت به گروه كنترل افزایش یافته است. در گروه های دریافت كننده كروسین با دوزهای مختلف، میزان اوره و كراتینین خون و میزان قند و پروتیین ادرار نسبت به گروه سیس پلاتین به طور معنی داری كاهش یافته بود. بررسی بافت شناسی، آسیب كلیوی را در گروه دریافت كننده سیس پلاتین به اثبات رساند، در حالی كه چنین آسیبی درگروه های دریافت كننده كروسین مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده كروسین دارای اثرات محافظتی در برابر سمیت كلیوی ناشی از سیس پلاتین می باشد.
كلید واژه: كروسین، سمیت حاد كلیوی، سیس پلاتین، كراتینین

توضیحات بیشتر