فایل ورد تاثير آموزش حل تعارض بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به PTSD

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش حل تعارض بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به PTSD دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش حل تعارض بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به PTSD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش حل تعارض بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به PTSD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش حل تعارض بر كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به PTSD :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :12

مقدمه: جنگ علاوه بر ایجاد عوارض و مشكلات جسمی و روانی بر رزمندگان، خانواده آنان را نیز در معرض خطر و مشكلات قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش حل تعارض برای سلامت و كیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از تروما انجام گردیده است.مواد و روش كار: این مطالعه، یك مطالعه تجربی، از نوع كارآزمایی بالینی است كه در آن تعداد 28 نفر از همسران جانباز در بیمارستان بقیه اله (عج) و مركز روانپزشكی صدر مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه حل تعارض و شاهد تقیسم گردیدند. برای گروه مداخله، برنامه آموزشی در سه جلسه ای دو ساعته در هفته و به صورت آموزش گروهی ارایه شد و برای گروه شاهد هیچ گونه آموزشی ارایه نگردید. كیفیت زندگی هر دو گروه، قبل از مداخله و پس از مداخله (مرحله پیگیری و مرحله نهایی) به وسیله پرسشنامه كیفیت زندگی (فرم كوتاه شده SF36) تعیین گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله برنامه SPSS انجام گرفت.نتایج: آزمون t مستقل نشان داد كه میانگین نمره كیفیت زندگی قبل از مداخله در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی داری ندارند P>0.05 اما پس از مداخله، همین آزمون اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان داد (P=0.001). آزمون t زوج نشان داد كه میانگین نمره كیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی داری داشته است (P=0). همچنین آزمون آماری فرید من نشان داد كه میانگین نمره ی كیفیت زندگی در گروه مداخله در هر سه مرحله مورد مطالعه اختلاف معنی داری داشت (P=0.0001).بحث: با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود جهت ارتقا سطح سلامت و كیفیت زندگی افراد جامعه، به ویژه خانواده جانبازان، از برنامه های آموزش مهارت حل تعارض استفاده گردد.
كلید واژه: همسر جانباز، حل تعارض، كیفیت زندگی، SF-36، اختلال استرس پس از تروما

توضیحات بیشتر