فایل ورد بررسي دوز موثر دافع حشرات دي متيل فتالات (ايراني و خارجي) در مقابل Culex pipiens , Anopheles stephensi با استفاده ازمتد استاندارد و مدل اصلاح شده

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي دوز موثر دافع حشرات دي متيل فتالات (ايراني و خارجي) در مقابل Culex pipiens , Anopheles stephensi با استفاده ازمتد استاندارد و مدل اصلاح شده دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي دوز موثر دافع حشرات دي متيل فتالات (ايراني و خارجي) در مقابل Culex pipiens , Anopheles stephensi با استفاده ازمتد استاندارد و مدل اصلاح شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي دوز موثر دافع حشرات دي متيل فتالات (ايراني و خارجي) در مقابل Culex pipiens , Anopheles stephensi با استفاده ازمتد استاندارد و مدل اصلاح شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي دوز موثر دافع حشرات دي متيل فتالات (ايراني و خارجي) در مقابل Culex pipiens , Anopheles stephensi با استفاده ازمتد استاندارد و مدل اصلاح شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :14

مقدمه: هر چند در طی چند دهه اخیر، دی اتیل متا تولوآمید (DEET) به عنوان پرمصرف ترین و موثرترین ماده دافع حشرات مطرح بوده است، اما اثرات زیانبار سمی و آلرژیك آن باعث شده است كه ایده جایگزینی مواد دافع دیگر به جای آن قوت گیرد. در این بین ماده دی متیل فتالات (DMP) كه در طی سال های دور به عنوان دافع حشرات مورد مصرف بوده، در سال های اخیر نیز مجددا مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر در نظر دارد ویژگی فنی DMP ایرانی و خارجی را از لحاظ دوز موثر (ED50, ED95) با استفاده از دو متد استاندارد و اصلاح شده مورد بررسی و مقایسه قرار دهد.مواد و روش كار: در این مطالعه دوز موثر DMP ساخته شده در ایران و DMP خارجی (ساخت شركت Merck) با استفاده از متد استاندارد (ASTM) و متد اصلاح شده در مقابل دو گونه Anopheles stephensi و Culex pipiens و با استفاده از داوطلب انسانی مورد بررسی قرار گرفت. در متد استاندارد در هر با تست 4 غلظت از ماده دافع به همراه شاهد به طور هم زمان مورد آزمایش قرار گرفت، در حالی كه در مدل اصلاح شده در هر بار فقط یك دوز از ماده دافع تست گردید. در نهایت تفاوت های موجود در بین DMP ایرانی و خارجی و نیز اختلاف موجود در نتایج دو متد فوق با استفاده از آنالیز رگرسیون پروبیت (Probit) در نرم افزار SAS (Statistical Analysis System) و آزمون های آنالیز واریانس و T-test با یكدیگر مقایسه شد.نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه از لحاظ دوز موثر اختلاف معنی داری بین DMP ایرانی و خارجی وجود ندارد. ولی بین دو متد تست از لحاظ دامنه ED50- ED50 اختلاف وجود دارد. به طوری كه در متد اصلاح شده این دامنه گسترده تر شده، فاصله ED50 تا ED95 زیادتر می شود. همچنین در این مطالعه تفاوت هایی نیز بین دو گونه پشه مورد تست از لحاظ دوز موثر و میزان دوركنندگی مشاهده شد.بحث: بر طبق این یافته ها، DMP سنتز شده درایران قابلیت رقابت و پتانسیل جایگزینی بجای DMP خارجی را دارد. همچنین هر دو متد استاندارد و اصلاح شده دارای معایب و محاسنی هستند، ولی با توجه به این یافته ها به نظر می رسد برای تست مواد دافع حشرات، متد استاندارد مناسب تر از متد اصلاح شده باشد؛ علاوه بر این برای تعیین دوز موثر مواد دافع حشرات، پشه Anopheles stephensi مناسب تر از Culex pipiens می باشد.
كلید واژه: دی متیل فتالات، DMP، دوز موثر، مواد دافع حشرات، Anopheles stephensi، Culex pipiens

توضیحات بیشتر