فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 1383

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 1383 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 1383  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 1383،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 1383 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: بدون شك امروزه موفقیت كشورها در امر توسعه اجتماعی و اقتصادی مرهون برنامه های نوسازی دانشگاه ها است و نیل به این موفقیت، حاصل توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص است. دانشجویان به عنوان یكی از مهم ترین اجزا نظام آموزشی عالی كشور، عنصری اصلی و موثر در كسب این موفقیت تلقی می شوند و بروز هر گونه عاملی كه بهداشت روانی آنان را در محیط دانشگاه به مخاطره اندازد، می تواند این ذخایر را بی محتوا و روند توسعه جامعه را با دشواری روبرو سازد. بنابراین، بررسی وضعیت بهداشت روانی و عوامل مرتبط با آن در این گروه، نقش به سزایی در نیل به اهداف مذكور دارد. لذا پژوهش حاضر در راستای آگاهی از سطح بهداشت روانی دانشجویان انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل دانشجویان روزانه و شبانه ورودی قبل از سال 1382 می باشد. نمونه مطالعه شامل 320 نفر از دانشجویان بود كه به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود كه با استفاده از روش پیش آزمون و ضریب آلفای كرونباخ تعیین اعتبار گردید. ضمنا در این مطالعه از آزمون های تی، آنالیز واریانس یك طرفه، سامرزدی گام به گام و ضریب بتا استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد 33.8 درصد دانشجویان از سطح بالای بهداشت روانی، 47.2 درصد از سطح متوسط و 19.1 درصد از سطح پایین بهداشت روانی برخوردار بودند. همچنین در این مطالعه میزان رضایت از دانشگاه و استاد، فعالیت در تشكل ها و كانون های فرهنگی و علمی و جنسیت با سطح بهداشت روانی آنان رابطه معنی داری داشت (P=0.001).نتیجه گیری: تقویت زمینه مشاركت بیشتر دانشجویان در فعالیت های علمی، فرهنگی و سیاسی و یا حتی تقویت كار دانشجویی به منظور نوعی مشارکت سازمانی، بهبود و روش انجام امور و اصلاح ضعف های سازمانی در هر گونه خدمات رسانی به دانشجویان، توسعه مراكز مشاوره و روان درمانی به ویژه در خوابگاه ها جهت حفظ و تقویت سطح بهداشت روانی ایشان پیشنهاد آنی و مستمر تحقیق است.
كلید واژه: بهداشت روانی، دانشجو، رضایت مندی

توضیحات بیشتر