فایل ورد ارتباط سطح سرمي تري گليسيريد، ليپو پروتئين با دانسيته بالا، تومورنكروز فاكتور آلفا و رسپتورهاي محلول آن با فعاليت بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط سطح سرمي تري گليسيريد، ليپو پروتئين با دانسيته بالا، تومورنكروز فاكتور آلفا و رسپتورهاي محلول آن با فعاليت بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط سطح سرمي تري گليسيريد، ليپو پروتئين با دانسيته بالا، تومورنكروز فاكتور آلفا و رسپتورهاي محلول آن با فعاليت بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط سطح سرمي تري گليسيريد، ليپو پروتئين با دانسيته بالا، تومورنكروز فاكتور آلفا و رسپتورهاي محلول آن با فعاليت بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط سطح سرمي تري گليسيريد، ليپو پروتئين با دانسيته بالا، تومورنكروز فاكتور آلفا و رسپتورهاي محلول آن با فعاليت بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیك (SLE)، بیماری است كه می تواند فرد را دچار عوارض تهدید كننده حیات كند. با توجه به شواهدی مبنی بر نقش مهم اندازه گیری سطح سرمی تری گلیسرید (TG) و لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) و تومورنكروز فاكتور آلفا (TNF-a) و رسپتورهای محلول نوع 1 و 2 آن در ارزیابی فعالیت لوپوس، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین عوامل مذكور با فعالیت لوپوس در سال 1384 در تهران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه ی مقطعی از 86 بیمار مبتلا به SLE كه براساس معیارهای ورود به مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، نمونه های خون ناشتا تهیه و فعالیت بیماری با روش (The Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index [SLEDAI]) محاسبه و كسب امتیاز 6 و بالاتر به عنوان لوپوس فعال و امتیاز كمتر از 6 به عنوان لوپوس خاموش تلقی شد. سطح سرمی sTNFR2, sTNFR1, TNF-a به روش الیزا (Bender Medsystem) و سطح چربی های خون (HDL, TG) بعد از 12 ساعت ناشتایی به وسیله ی تست های مرسوم شیمیایی اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری تی، می ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: 46 نفر (53.5 درصد) از افراد دارای بیماری غیرفعال و 40 نفر (46.5 درصد) دارای بیماری فعال بودند. سطح TG با فعالیت بیماری، (P=0.001) sTNFR2 و (P=0.01) TNF-a ارتباط معنی دار مستقیم داشت. بر عكس سطح سرمی HDL با (P=0.007) SLEDAI، (P=0.01) TNF-a و (P=0.001) sTNFRI ارتباط معكوس داشت. بین TG و HDL با sTNFR2 ارتباط معنی داری مشاهده نشد. استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره خطی نشان داد كه سه متغیر TG، sTNFR1 و sTNFR2 برای پیش گویی فعالیت بیماری، درمدل نهایی نگه داشته می شوند و TNF-a و HDL از مدل خارج می شوند.نتیجه گیری: دیس لیپوپروتئینمی (افزایش TG و كاهش (HDL با فعالیت بیماری SLE ارتباط مستقیم دارد كه به دنبال افزایش فعالیت TNF-a و رسپتورهای محلول آن صورت می گیرد. بر این اساس سطح سرمی TG، HDL، TNF-a و رسپتورهای محلول آن با فعالیت لوپوس ارتباط داشته و شاخص های با ارزشی برای ارزیابی فعالیت بیماری لوپوس می باشند.
كلید واژه: لوپوس اریتماتوز سیستمیك (SLE)، تری گلیسیرید (TG)، لیپوپروتئین با دانسیته ی بالا (HDL)، تومورنكروزفاكتورآلفا (TNF-a)، رسپتورهای محلول تومور نكروزفاكتور آلفا (sTNFR1 ، sTNFR2)، اندیكس فعالیت لوپوس

توضیحات بیشتر