فایل ورد بررسي و برازش توزيع هاي احتمالي مناسب براي سري جريان هاي سالانه با استفاده از روش گشتاور L در مناطق خشک و نيمه خشک

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و برازش توزيع هاي احتمالي مناسب براي سري جريان هاي سالانه با استفاده از روش گشتاور L در مناطق خشک و نيمه خشک دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و برازش توزيع هاي احتمالي مناسب براي سري جريان هاي سالانه با استفاده از روش گشتاور L در مناطق خشک و نيمه خشک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و برازش توزيع هاي احتمالي مناسب براي سري جريان هاي سالانه با استفاده از روش گشتاور L در مناطق خشک و نيمه خشک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و برازش توزيع هاي احتمالي مناسب براي سري جريان هاي سالانه با استفاده از روش گشتاور L در مناطق خشک و نيمه خشک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :17

یکی از روش های متداول در برآورد دبی ها با دوره بازگشت های مختلف، استفاده از توزیعهای آماری است. در این توزیع ها باید شاخص های مربوط محاسبه شده و سپس برآورد لازم صورت گیرد. تاکنون برآورد این شاخص ها از دو راه گشتاورها و بیشینه درست نمایی صورت گرفته است. یکی از روش های جدید که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، روش گشتاور L است. در این تحقیق سعی شده کارایی روش گشتاور L با روش های مرسوم قبلی مورد مقایسه قرار گیرد. به منظور تعیین شاخص های توزیع های احتمالی و تعیین توزیع مناسب برای سری جریان های سالانه با استفاده از روش گشتاورL، 20 ایستگاه آب سنجی برای دبی های حداقل، میانگین و حداکثر سالانه و 17 ایستگاه آب سنجی برای دبی های حداکثر لحظه ای ( سیلابی) انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده در منطقه مطالعاتی حوزه آبخیز فلات مرکزی برای دبی های حداقل توزیع پیرسون نوع سوم و روش گشتاورL، برای دبی های متوسط سالانه توزیع های پیرسون نوع سوم و لوگ پیرسون نوع سوم و روش گشتاور L، برای دبی های حداکثر سالانه توزیع پیرسون نوع سوم و روش گشتاورL و نیز توزیع های لوگ پیرسون نوع سوم و لوگ نرمال دوپارامتری و روش گشتاور معمولی و برای دبی های حداكثر لحظه ای سالانه توزیع لوگ پیرسون نوع سوم و روش گشتاور معمولی و سه توزیع پیرسون نوع سوم، لوگ نرمال سه پارامتری و دو پارامتری بیشترین برازش را نشان دادند.
كلید واژه: گشتاور L، گشتاور معمولی، بیشینه درست نمایی، مجموع مربعات باقیمانده، دبی و توابع توزیع احتمال

توضیحات بیشتر