فایل ورد تاثير برنامه مراقبت از خود بر كاهش شدت عوارض پسوريازيس

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير برنامه مراقبت از خود بر كاهش شدت عوارض پسوريازيس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير برنامه مراقبت از خود بر كاهش شدت عوارض پسوريازيس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير برنامه مراقبت از خود بر كاهش شدت عوارض پسوريازيس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير برنامه مراقبت از خود بر كاهش شدت عوارض پسوريازيس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: پسوریازیس یك بیماری پوستی مزمن غیرقابل پیش بینی و دارای دوره عود كنندگی است كه عوارض آن باعث بروز ناتوانی و روان پریشی مبتلایان می گردد. شواهد حاكی از آن است كه علاوه بر روش های درمانی، اجرای برنامه مراقبت از خود می تواند به عنوان روشی كم هزینه در كاهش عوارض این بیماری مطرح باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر به كارگیری برنامه خود مراقبتی بر كاهش شدت عوارض بیماری پسوریازیس در سال 1382 درتهران انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش نیمه تجربی (قبل و بعد) بر روی 50 بیمار مبتلا انجام شد. برنامه خود مراقبتی (در حیطه های غذا، دارو، استحمام، شستشو، نوع لباس، درجه حرارت ...) به صورت آموزش چهره به چهره و به صورت عملی اجرا شد. نمونه ها در طول سه ماه هر دو هفته یك بار از نظر شدت عوارض (خشكی پوست شامل ترك خوردگی و پوسته ریزی، خارش و وجود پلاك جدید) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه، چك لیست خود گزارشی و چك لیست مشاهده ای با مقیاس لیكرت با همبستگی 92.5 درصد استفاده شد كه روایی آن از طریق روش اعتبار محتوا تعیین شده بود. اطلاعات با استفاده از آزمون های تی زوج و ویلكاسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان داد كه 64 درصد از افراد مورد مطالعه مرد، 54 درصد شاغل، 72 درصد متاهل و 42 درصد با سطح سواد بالاتر از دیپلم بودند. 34 درصد دارای سن ابتلای 11 تا 20 سال با میانگین مدت زمان ابتلای 11.9 سال بودند. نتایج نشان داد كه پس از مداخله میانگین شدت ترك خوردگی از 2.34 به 0.04، شدت پوسته ریزی از 4.48 به 0.5، شدت خارش از 2.5 به 0.54 و وسعت ضایعات از 81.77 به 27.33 كاهش یافت (P=0.0001). مقایسه رفتارهای مراقبت از خود قبل و پس از مداخله نیز نشان داد كه میزان تمامی رفتارهای خود مراقبتی افزایش معنی داری داشته است (P=0.001).نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد كه اجرای برنامه خود مراقبتی در كاهش شدت عوارض پوستی موثر است. به كارگیری این روش كم هزینه و قابل دسترس در برنامه مراقبتی بیماران به منظور كاهش مشكلات جسمی، روحی، خانوادگی و اجتماعی بیماران پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: پسوریازیس، عوارض، مراقبت از خود

توضیحات بیشتر