فایل ورد شكاف بين انتظارات و ادراك کارکنان در مورد مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير، در بيمارستان هاي استان زنجان 83-1382

لینک دانلود

 فایل ورد شكاف بين انتظارات و ادراك کارکنان در مورد مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير، در بيمارستان هاي استان زنجان 83-1382 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شكاف بين انتظارات و ادراك کارکنان در مورد مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير، در بيمارستان هاي استان زنجان 83-1382  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شكاف بين انتظارات و ادراك کارکنان در مورد مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير، در بيمارستان هاي استان زنجان 83-1382،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شكاف بين انتظارات و ادراك کارکنان در مورد مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير، در بيمارستان هاي استان زنجان 83-1382 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: بهبود كیفیت خدمات بیمارستان ها به مصرف بهینه منابع، ارتقای كیفیت مراقبت و رضایت جامعه كمك می كند. از آنجایی كه شناخت ادراك و انتظار كاركنان منجر به افزایش بهره وری و بهبود فرآورده های سازمان و تامین نیازهای حال و آینده ی مشتریان می گردد، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مولفه های مدیریت كیفیت فراگیر (TQM) در طی سال 1382 تا 1383 در بیمارستان های استان زنجان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه ی توصیفی بر روی 256 نفر از كاركنان رسته های شغلی مختلف بیمارستان های استان زنجان انجام شد كه به روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای (مقیاس لیكرت) شامل وضعیت مطلوب (انتظارات) و وضعیت موجود (ادراك) مولفه های مدیریت كیفیت فراگیر بود كه توسط نمونه های پژوهش تكمیل گردید. شكاف بین انتظارات و ادراك كاركنان از تفاضل نمرات ادراك و انتظارات محاسبه شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری كروسكال والیس و ویلكاكسون تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین شكاف بین وضع مطلوب (انتظارات) و وضع موجود (ادراك) از نظر آماری درهمه مولفه های TQM معنی دار بود (P=0.01). مولفه نظام پاداش و قدردانی از نظر كاركنان مهم ترین مولفه ارزیابی شد و منفی ترین نمره شكاف را داشت (میانگین نمره شكاف =2.74-). مولفه های فرهنگ كیفیت و توانمند سازی كاركنان به ترتیب در مقام های دوم و سوم اهمیت قرار داشتند.نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه ایجاد نظام پاداش و قدردانی منصفانه، فرهنگ نوع آوری و خلاقیت و توانمند ساختن كاركنان مهم ترین پیش نیازهای اجرای موفق TQM در بیمارستان ها است. از این رو توصیه می گردد سیاست گزاران و مدیران بیمارستان ها در راستای ایجاد نظام پاداش و قدردانی عادلانه و مبتنی بر عملكرد اثر بخش و كارآمد، محیط توانمند ساز و فرهنگ سازی را برنامه ریزی نمایند.
كلید واژه: مدیریت كیفیت فراگیر (TQM)، ادراك كاركنان، انتظارات كاركنان

توضیحات بیشتر