فایل ورد بررسي شيوه هاي مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان، 1384

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شيوه هاي مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان، 1384 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شيوه هاي مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان، 1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شيوه هاي مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان، 1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شيوه هاي مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان، 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای فساد و خرابی دندان ها و عوارض شناخته شده آن و گزارش هایی مبنی بر تاثیر رفتارهای بهداشتی در ارتقای بهداشت دهان و دندان، این مطالعه به منظور تعیین شیوه های مختلف مراقبت از دهان و دندان در بین نوجوانان استان زنجان در طی سال تحصیلی 1383 تا 1384 صورت گرفت.روش بررسی: این تحقیق توصیفی بر روی 1500 دانش آموز دبیرستانی صورت پذیرفت كه به روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند. ابزار مطالعه پرسش نامه محقق ساخته بود كه به منظور تعیین روایی آن از روش اعتبار محتوا و به منظور تعیین پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون كای اسكوئر به منظور تعیین اختلاف بین گروه های مختلف (براساس برخی ویژگی های دموگرافیك) مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: بیشترین شیوه ی مراقبت از دندان ها در دانش آموزان مسواك زدن (89.7 درصد) بود كه آزمون آماری تفاوت معنی داری را بر حسب جنس (P=0.001)، پایه های مختلف تحصیلی (P=0.04)، دبیرستان های مختلف (P=0.02) و مناطق مختلف تحصیلی (P=0.001) نشان داد.نتیجه گیری: شیوه غالب مراقبت از دندان ها توسط نوجوانان استان، تنها به كارگیری مسواك بود. از این رو برنامه ریزی به منظور به كارگیری شیوه های مختلف مراقبت دهان و دندان در نوجوانان اكیدا توصیه می شود.
كلید واژه: دهان و دندان، رفتار بهداشتی، نوجوانان، زنجان

توضیحات بیشتر