فایل ورد پرسشنامه سنجش پيامد براي سندرم كارپال تانل

لینک دانلود

 فایل ورد پرسشنامه سنجش پيامد براي سندرم كارپال تانل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پرسشنامه سنجش پيامد براي سندرم كارپال تانل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پرسشنامه سنجش پيامد براي سندرم كارپال تانل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پرسشنامه سنجش پيامد براي سندرم كارپال تانل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران

تعداد صفحات :6

پیش زمینه: استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش پیامد روش پذیرفته شده ای می باشد. پرسشنامه باید از پایایی، روایی، و همسانی درونی برخوردار بوده و نسبت به تغییرات بالینی حساس باشد. در این مطالعه پرسشنامه سندرم كارپال تانل «لوین» و همكاران به فارسی برگردان شد و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع آینده نگر بود. 35 بیمار زن كه با سندرم كارپال تانل دو طرفه ایدیوپاتیك طی یك سال به مركز درمانی مراجعه نمودند، پرسشنامه «لوین» را قبل از عمل و شش ماه پس از عمل تكمیل نمودند. میانگین سن بیماران 9.8 46.6± سال و مدت نشانه های بیماری 4 4.1± سال بود. در این مطالعه پایایی، حساسیت به تغییرات بالینی، و همبستگی درونی پرسشنامه ها محاسبه شد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه، همبستگی نمره پرسشنامه ها با یافته های عینی و الكترودیاگنوزیس محاسبه گردید.یافته ها: پایایی، حساسیت به تغییرات بالینی و همسانی درونی «پرسشنامه ها شدت نشانه ها» به ترتیب 0.853، 2.35 و 0.94؛ و در «پرسشنامه وضعیت كارایی» 0.86، 1.7، و 0.96 بود. بین نمرات پرسشنامه ها و یافته های عینی و الكترودیاگنوزیس همبستگی مثبت وجود داشت، و بین تست فالن و الكترودیاگنوزیس نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد (p<0.05). لذا هر دو پرسشنامه از پایایی، حساسیت عالی و همسانی درونی عالی برخوردار می باشند.نتیجه گیری: ترجمه فارسی پرسشنامه «لوین» دارای اعتبار، دقت، حساسیت به تغییرات بالینی و همبستگی درونی كافی است. استفاده از آن برای پژوهشگرانی كه تمایل به مقایسه كمی نتایج دارند، توصیه می شود.
كلید واژه: سندرم كارپال تانل، ارزیابی پیامد، پرسشنامه

توضیحات بیشتر