فایل ورد اسکوليوز همراه با سيرنگوميلي

لینک دانلود

 فایل ورد اسکوليوز همراه با سيرنگوميلي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اسکوليوز همراه با سيرنگوميلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اسکوليوز همراه با سيرنگوميلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اسکوليوز همراه با سيرنگوميلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :6

مقدمه: همراه بودن مواردی از اسکولیوز با سیرنگومیلی در مطالعات مختلف نشان داده شده است، افتراق این نوع اسکولیوز از انواع ایدیوپاتیک مهم است زیرا در صورت نیاز ابتدا باید سیرنگومیلی را درمان کرد و در صورت عدم تشخیص سیرنگومیلی و درمان اصلاحی اسکولیوز، احتمال عوارض عصبی وجود دارد شواهد کلینیکی ورادیولوژیک مختلفی در جهت افتراق اسکولیوز ایدیوپاتیک از فایل ورد اسکوليوز همراه با سيرنگوميلي وجود دارد این مطالعه بعضی از این شواهد رادیولوژیک را مورد بررسی قرار داده است.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش گذشته نگر بر روی 38 بیمار که فایل ورد اسکوليوز همراه با سيرنگوميلي داشتند صورت گرفت.نمونه های پژوهش تمام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا یحیاییان ازسال 1372 تا 1383 با تشخیص سیرنگومیلی و اسکولیوز بودند و برای همه بیماران رادیوگرافی روبرو و نیمرخ ایستاده (در بیمارانی که قادر به ایستادن بودند) و رادیوگرافی نشسته و یا خوابیده در بیمارانی که قادر به ایستادن نبودند انجام شد MRI بیماران نیز مطالعه شد، نوع اسکولیوز از نظر علت، محل دفورمیتی، اندازه اسکولیوز، دفورمیتی کیفوز و یا لوردوز در نمای نیمرخ محل و اندازه سیرنکس مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج : 52% بیماران دختر و 48% پسر بودند 21% اسکولیوز مادرزادی و 5/31% مننگو میلوسل و 7/2% اسکولیوز مادرزادی و مننگومیلوسل و بقیه بیماران اسکولیوز بدون علت خاصی همر اه با سیرنگومیلی داشتند سن متوسط بیماران 1/14 سال بود 7/94% بیماران کیفوز در ناحیه توراسیک داشتند در 37% بیماران که اسکولیوز توراسیک داشتند تحدب منحنی به طرف چپ و در 63% به طرف راست بود 36% بیماران سندروم ارنولد کیاری و21% چسپندگی نخاع داشتند در 4/47% سیرنکس در ناحیه گردن و 6/44% در ناحیه توراسیک و 7/2% در لومبار و در 3/5% در تمام نخاع بود .نتیجه گیری: همراهی سیرنگومیلی با ضایعات سیستم عصبی مانند سندرم ارنولد کیاری شایع است در بیمارانی که با تشخیص اسکولیوز ایدیوپاتیک مراجعه می کنند و در رادیوگرافی نیمرخ هیپوکیفوز ویا لوردوز ناحیه توراسیک ندارند و یا اسکولیوز پیشرونده و یا منحنی با تحدب به طرف چپ د ر ناحیه توراسیک دارند باید به تشخیص اسکولیوزایدیوپاتیک شک کرد و اقدامات لازم در جهت تشخیص ضایعات احتمالی سیستم عصبی را انجام داد زیرا درصورت عدم تشخیص سیرنگومیلی و درمان جراحی احتمال عوارض عصبی وجود دارد.
كلید واژه: اسکولیوز، سیرنگومیلی، مننگومیلوسل، سندروم ارنولد کیاری، چسبندگی نخاع

توضیحات بیشتر