فایل ورد مقايسه توپوگرافي تنگي قلمروكاروتيد در بيماران سكته مغزي با دو نژاد آمريكاي شمالي و ايراني

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه توپوگرافي تنگي قلمروكاروتيد در بيماران سكته مغزي با دو نژاد آمريكاي شمالي و ايراني دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه توپوگرافي تنگي قلمروكاروتيد در بيماران سكته مغزي با دو نژاد آمريكاي شمالي و ايراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه توپوگرافي تنگي قلمروكاروتيد در بيماران سكته مغزي با دو نژاد آمريكاي شمالي و ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه توپوگرافي تنگي قلمروكاروتيد در بيماران سكته مغزي با دو نژاد آمريكاي شمالي و ايراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :5

مقدمه: تنگی آترواسكلروتیك شریان كاروتید و شاخه های آن شایع ترین علت سكته مغزی می باشد. مطالعات قبلی نشان داده كه در نژادهای آفریقایی و خاور دور تنگی شریان های داخل جمجمه ای شایع تر است.روش بررسی: این مطالعه از نوع بالینی و به روش آینده نگر بر روی دو گروه 304 نفری از سالمندان بستری در بیمارستان مكنزی كانادا که مبتلا به آنفاركت مغزی در قلمرو كاروتید بودند و سپس همان تعداد بیمار سالمند با نسبت جنسی مشابه بستری در بیمارستان ولیعصر ایران طی سال های 1383-1381 از نظر تنگی آترواسكلروتیك كاروتید به صورت دومركزی و آینده نگر بررسی شدند. تشخیص آنفاركت مغزی در قلمرو كاروتید در دو مركز توسط نورولوژیست عروقی بوده و در تمامی بیماران داپلر كاروتید و ترانس كرانیال به روش استاندارد توسط یك نفر نوروسونولوژیست انجام گرفت. تست دقیق فیشر برای تحلیل آماری به كار رفته و pvalue كمتر از5 0/0 معنی دار تلقی شد.نتایج: در گروه بیماران ایرانی 71 نفر (3/23 %) و در گروه بیماران آمریكای شمالی 83 نفر (3/27%) تنگی شریان كاروتید داخلی در ناحیه گردن را داشتند كه تفاوت فراوانی نسبی آن معنی دار نمی باشد (p=0.305, df=1). تنگی شدید بییشتر یا مساوی 70 % در 14 بیمار ایرانی( 6/ 4%) و 23 بیمار آمریكای شمالی (5/7%) یافت شد كه تفاوت توزیع فراوانی آن معنی دار نیست (p=0.174, df=1). در گروه بیماران ایرانی 14 نفر (6/4%) و در گروه بیماران آمریكای شمالی نیز 5 نفر (6/1%) تنگی شاخه های داخل جمجمه ای قلمرو عروقی كاروتید را داشتند كه تفاوت آن معنی دار است ((p=0.038, df=1. تنگی توام شاخه های داخل و خارج جمجمه ای قلمرو كاروتید نیز در دو بیمار ایرانی و 1 بیمار آمریكای شمالی مشاهده شد. نتیجه گیری: تنگی آترواسكلروتیك شاخه های داخل جمجمه ای قلمرو شریان كاروتید در افراد ایرانی، فراوانی بیشتری از ساكنان آمریكای شمالی دارد.
كلید واژه: آترواسكلروزیس كاروتید، آنفاركت مغزی، نژاد

توضیحات بیشتر