فایل ورد فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني رتينوپاتي نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع شده به بيمارستان فارابي تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :13

هدف: تعیین شیوع رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) و بررسی عوامل خطرساز این بیماری در نوزادان نارس ارجاع شده به بیمارستان فارابی تهران طی سال های 1379 تا 1381.روش پژوهش: همه نوزادان محصول دوره آبستنی 37 هفته یا كمتر و وزن هنگام تولد 2500 گرم یا كم تر كه طی مدت مورد بررسی به بیمارستان فارابی ارجاع شدند؛ وارد مطالعه گشتند. اولین معاینه چشم پزشك بین هفته 4 تا 9 بعد از تولد انجام شد. اطلاعات بیماران شامل وزن هنگام تولد، سن آبستنی، سابقه دریافت خون، سابقه عفونت نوزادی، سابقه درمان با اكسیژن یا نور درمانی، یك یا چند قلویی بودن بارداری و سندرم دیسترس تنفسی، بررسی شدند و در نوزادان با یا بدون رتینوپاتی، مورد واكاوی (آنالیز) آماری قرار گرفتند. برای تعیین عوامل خطرساز، از آزمون رگرشن لوجستیك تك متغیری (Logistic regression univariate analysis) استفاده شد. یافته ها: در مدت مطالعه، 185 نوزاد شامل 110 نوزاد پسر (59.5 درصد) و 75 نوزاد دختر (40.5 درصد) وارد مطالعه شدند. میانگین سن آبستنی هنگام تولد 31.64 ± 2.67 هفته و میانگین وزن هنگام تولد 1620.7 ± 467.6 گرم بود. شیوع ROP در نوزادان مورد مطالعه 12.4 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 7.6 تا 17.3 درصد) بود. شدت رتینوپاتی در 8.6 درصد موارد ROP، در مرحله آستانه ای (threshold) و در 3.8 درصد موارد در مرحله پیش آستانه ای (prethreshold) بود. میانگین سن آبستنی هنگام تولد در نوزادان دچار رتینوپاتی 29.39 ± 1.2 هفته و در نوزادان بدون رتینوپاتی 31.96 ± 2.58 هفته بود (P<0.001). رتینوپاتی در 18.6 درصد از نوزادان با سن آبستنی كم تر از 32 هفته و 29 درصد از نوزادان با سن آبستنی كم تر از 28 هفته وجود داشت. سن آبستنی در همه نوزادان دارای رتینوپاتی، 33 هفته یا كم تر بود. متوسط وزن هنگام تولد در گروه دارای رتینوپاتی 1283.48 ± 342.84 گرم و در گروه بدون رتینوپاتی 1668.55 ± 464.04 بود (P<0.001). رتینوپاتی در 20.5 درصد از نوزادان با وزن تولد 1500 گرم یا كم تر و در 26.2 درصد از نوزادان با وزن تولد 1250 گرم یا كم تر مشاهده شد. همه نوزادان دارای رتینوپاتی، وزن كم تر از 2000 گرم داشتند. در واكاوی تك متغیری، یك همراهی بین بروز رتینوپاتی و دریافت خون (odds ratio=3.75 , P=0.004)، سندرم دیسترس تنفسی (OR=3.75 , P=0.04) و نور درمانی (OR=3.75 , P=0.044) وجود داشت. ارتباط معنی داری بین دریافت اكسیژن و بروز رتینوپاتی مشاهده نگردید. در واكاوی رگرشن لوجستیك براساس تمام عوامل مرتبط با این بیماری، سن پایین آبستنی، تنها عاملی بود كه به طور معنی داری با رتینوپاتی همراه بود.نتیجه گیری: شیوع ROP در نوزادان نارس كشور ما، به نسبت بالاست و به نظر می رسد كه با دریافت خون، دیسترس تنفسی دوره نوزادی و نوردرمانی همراهی داشته باشد. پیشنهاد می شود كه در كشور ما سن آبستنی 33 هفته یا كم تر و وزن هنگام تولد 2000 گرم یا كم تر، به عنوان معیارهای غربالگری ROP در نظر گرفته شوند.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر