فایل ورد بهينه سازي روابط دبي جريان و دبي رسوب معلق در ايستگاه هاي منتخب رودخانه گرگانرود

لینک دانلود

 فایل ورد بهينه سازي روابط دبي جريان و دبي رسوب معلق در ايستگاه هاي منتخب رودخانه گرگانرود دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهينه سازي روابط دبي جريان و دبي رسوب معلق در ايستگاه هاي منتخب رودخانه گرگانرود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهينه سازي روابط دبي جريان و دبي رسوب معلق در ايستگاه هاي منتخب رودخانه گرگانرود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي روابط دبي جريان و دبي رسوب معلق در ايستگاه هاي منتخب رودخانه گرگانرود :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :16

در تحقیق حاضر به منظور بهینه سازی رابطه دبی آب و دبی رسوب معلق، پس از انتخاب ایستگاه های هیدرومتری واقع بر شاخه اصلی گرگانرود، ابتدا اقدام به آزمون همگنی داده ها با استفاده از روش اسمیرنوف-كلموگرف شد. پس از اطمینان از صحت و همگن بودن داده ها، با استفاده از آمار دبی متوسط روزانه جریان و به كمك نرم افزار Technical Hydrology هیدروگراف ماهانه جریان برای كل دوره آماری ایستگاه های منتخب رسم شد. سپس با استفاده از معادله انتقال رسوب و با در نظر گرفتن معیارهای هیدرولوژیكی و اقلیمی از قبیل وضعیت هیدروگراف، كلاسه بندی مقادیر دبی و زمان اندازه گیری جریان اقدام به آزمون مدل های مختلف شد. در تمامی مدل ها رابطه رگرسیونی بین مقادیر دبی آب و دبی رسوب برقرار شد و شاخص های a و b معادله انتقال رسوب در هر بخش از مدل به دست آمد. برای انتخاب مدل بهینه از شاخص میانگین مربعات خطا استفاده شد. بر اساس این شاخص، در هر ایستگاه مدلی كه دارای كمترین مقدار میانگین مربعات خطا باشد، به عنوان مدل بهینه در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد كه مدل متداول برآورد رسوب كه در آن فقط از یك معادله به عنوان معادله سنجه رسوب استفاده می شود، در بین مدل های مورد مطالعه دارای بیشترین میزان خطا در برآورد رسوب معلق است و پیشنهاد می شود كه تاحد امكان از مدل هایی كه خطای كمتری در برآورد رسوب دارند، استفاده شود.
كلید واژه: دبی رسوب، بار معلق، بهینه سازی، منحنی سنجه رسوب و گرگانرود

توضیحات بیشتر