فایل ورد كنترل بيولوژيك عامل بيماري پوسيدگي معمولي ريشه گندم توسط باكتري هاي آنتاگونيست ناحيه ريزوسفر

لینک دانلود

 فایل ورد كنترل بيولوژيك عامل بيماري پوسيدگي معمولي ريشه گندم توسط باكتري هاي آنتاگونيست ناحيه ريزوسفر دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد كنترل بيولوژيك عامل بيماري پوسيدگي معمولي ريشه گندم توسط باكتري هاي آنتاگونيست ناحيه ريزوسفر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد كنترل بيولوژيك عامل بيماري پوسيدگي معمولي ريشه گندم توسط باكتري هاي آنتاگونيست ناحيه ريزوسفر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد كنترل بيولوژيك عامل بيماري پوسيدگي معمولي ريشه گندم توسط باكتري هاي آنتاگونيست ناحيه ريزوسفر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :26

به منظور كنترل بیولوژیك بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم، ناشی از Bipolaris sorokiniana اثر آنتاگونیستی 280 جدایه باكتری از ناحیه ریزوسفر گندم جمع آوری شده از مناطق مختلف استان مركزی، روی دو جدایه B.sorokiniana براساس ناحیه بازدارندگی از رشد روی محیط كشت PDA مورد ارزیابی قرار گرفت. سی درصد جدایه ها دارای خاصیت آنتاگونیستی بودند كه در نهایت هفت جدایه با ناحیه بازدارندگی مختلف، برای آزمون های بعدی انتخاب شدند. با توجه به آزمون های بیوشیمیایی، فیزیولوژیكی و مورفولوژیكی ویژگی های سویه های G1 و GH2 با Bacillus subtilis سویه های SH4 و KH7 با B.pumillus، سویه D6 با B.cereus، سویه H3 با Bacillus sp. و سویه A5 باbv.III Pseudomonas fluorescens مطابقت داشت. در بررسی های آزمایشگاهی تمامی سویه ها با تولید مواد فرار و تركیبات مایع خارج سلولی توانستند از رشد میسلیوم دو جدایه B.sorokiniana جلوگیری كنند. سویه P.fluorescens A5 نیز با تولید سیدروفور از جوانه زنی اسپورهای Gerotrichum candidum جلوگیری نمود. در بررسی های گلخانه ای از دو روش پوشش بذر و محلول پاشی سوسپانسیون باكتری در خاك استفاده شد. در آزمون تیمار بذر سویه هایGh2 B.subtilis وA5 P.fluorescens و در آزمون تیمار خاك سویه های B.subtilis GH2 و B.pumillus KH7 بیشترین تاثیر را در كاهش شدت بیماری، افزایش ارتفاع، وزن خشك اندام هوایی و ریشه در حضور قارچ عامل بیماری نشان دادند. همین سویه ها باعث تحریك رشد گیاه، افزایش ارتفاع، وزن خشك اندام هوایی و ریشه در گیاهچه های مایه زنی نشده با جدایه های قارچ عامل بیماری شدند.
كلید واژه: باكتری های آنتاگونیست، كنترل بیولوژیك، پوسیدگی معمولی ریشه، ریزوسفر، گندم، Bipolaris sorokiniana

توضیحات بیشتر