فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه پاسخ هاي مقابله جوانان در بررسي افراد تحت درمان سرطان

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه پاسخ هاي مقابله جوانان در بررسي افراد تحت درمان سرطان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه پاسخ هاي مقابله جوانان در بررسي افراد تحت درمان سرطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه پاسخ هاي مقابله جوانان در بررسي افراد تحت درمان سرطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه پاسخ هاي مقابله جوانان در بررسي افراد تحت درمان سرطان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :16

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه پاسخ های مقابله جوانان (CRI-Y) در افراد تحت درمان سرطان انجام شده است. بررسی اعتبار و ساختار مفهومی این پرسش نامه در بافت فرهنگی ایرانی، كه نوعی از روایی سازه است، هدف اصلی این مطالعه است. افزون بر این، روایی همگرا و افتراقی كه بخش های مهم دیگری از ویژگی های روان سنجی یك آزمون می باشد، ارزیابی شده است.روش: شركت كنندگان این پژوهش 75 نفر از افراد دارای تشخیص پزشكی سرطان خون و مراجعه كننده به چندین مركز سرطان شهر تهران بودند. برای گردآوری داده ها در كنار مقیاس CRI-Y یك مقیاس مقابله مذهبی نیز به كار برده شد. از مقیاس اضطراب صفت/حالت اسپیلبرگر برای ارزیابی اضطراب بهره گرفته شد. افزون بر این، یافته ها بر پایه چهارچوب های نظری و یافته های آزمایشی كه نقش مقابله مذهبی و اهمیت مقابله اجتنابی را در بیماری های حاد و مزمن نوجوانان تعیین می كند تحلیل شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی مقیاس CRI-Y، ساختار مقیاس اصلی CRI-Y را تكرار نكرد. تحلیل عاملی مولفه های اصلی این مقیاس چهار عامل را آشكار كرد. اعتبار این مقیاس ها، كه به روش آلفای كرونباخ به دست آمد رضایت بخش بود. میانگین زیرمقیاس های CRI-Y نشان داد كه نمونه مورد بررسی، هر دو نوع مقابله مساله مدار و هیجان مدار را به كار می برند. مقابله مذهبی به طور معنی داری با همه عوامل همبستگی داشت. نمرات اضطراب با عامل 1 و 2 مقیاس CRI-Y همبستگی منفی نشان داد، اما همبستگی با عامل 4 مقیاس CRI-Y مثبت و معنی دار بود. نمره های اضطراب با مقابله مذهبی همبستگی معكوس و معنی دار داشت.نتیجه گیری: زیرمقیاس های CRI-Y می توانند برای نشان دادن فعالیت های مقابله نوجوانان كه به طور معنی داری بر اضطراب نوجوانان تاثیر می گذارد استفاده شوند.
كلید واژه: استرس، سرطان، بیماری مزمن، نوجوانان، مقابله، دین، فرهنگ، اضطراب

توضیحات بیشتر