فایل ورد شيوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستاني

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستاني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستاني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :9

هدف: این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان شهرستان شهرضا انجام شد.روش: 1200 نفر دانش آموز پسر و دختر دبستانی که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی (هر پایه 300 نفر)، انتخاب شده بودند به كمك آزمون هوشی ریون رنگی کودکان و آزمون تشخیصی سطح خواندن بررسی شدند. داده ها به کمک روش های آمار توصیفی، آزمون ناپارامتریک، خی دو و آزمون V کرامر تحلیل گردیدند.یافته ها: این بررسی نشان داد که بیشترین میزان شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان پسر پایه دوم (%10.8) و کمترین میزان شیوع در دانش آموزان دختر پایه پنجم (%2.8) بوده است. دانش آموزان پسر در پایه دوم روستایی با %11.3 ابتلا به اختلال خواندن بیشترین میزان شیوع و دانش آموزان پنجم دختر شهری با %3.7 کمترین میزان شیوع را داشتند. این ارقام در دانش آموزان پایه دوم %10.4 و در دانش آموزان پایه پنجم، %4.3 بود. میانگین میزان شیوع اختلال خواندن در کل دانش آموزان (شهر و روستا) %6.8 بود. هم چنین تفاوت میان شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان پسر و دختر، در دانش آموزان شهر و روستا و در پایه های تحصیلی مختلف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05).نتیجه گیری: اختلال خواندن در دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر و در دانش آموزان روستایی بیش ازدانش آموزان شهری است. در مجموع اختلال خواندن در این جامعه شایع است.
كلید واژه: شیوع، اختلال خواندن، كودكان، شهرضا

توضیحات بیشتر