فایل ورد بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي گندم دوروم در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي گندم دوروم در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي گندم دوروم در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي گندم دوروم در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه لاين هاي گندم دوروم در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :21

این بررسی به منظور تعیین سازگاری و پایداری عملكرد دانه ارقام و لاین های امید بخش و پیشرفته گندم دوروم دیم، در قالب طرح آماری بلوك های كامل تصادفی با 20 لاین و به مدت سه سال زراعی (80-1377) در چهار ایستگاه از مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم كشور اجرا شد. در هر سال و در هر منطقه پس از برداشت، تجزیه واریانس ساده برای عملكرد دانه انجام و در پایان سال سوم در هر منطقه تجزیه واریانس مركب (سه ساله) و در خاتمه تجزیه واریانس مركب نهایی (سه سال و چهار منطقه) انجام شد. برای تعیین پایداری لاین ها از روش پارامتر تیپ چهار (لین و بینز)، ضریب تغییرات (CV %) عملكرد و نیز روش غیرپارامتری رتبه بندی (Rank) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه مركب (سه سال و چهار منطقه) نشان داد كه اثر متقابل سال × منطقه × ژنوتیپ بر عملكرد دانه از نظر آماری معنی دار می باشد. بیشترین عملكرد دانه در بین ژنوتیپ های آزمایشی متعلق به لاین شماره 6 (.../Mrb11//Snipe) و معادل با 33/2 تن در هكتار بود و لاین شماره 5 (Mrb11//Snipe/…) با عملكرد دانه 26/2 تن در هكتار در رتبه دوم قرار داشت. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش لین و بینز نشان داد كه، لاین های شماره 16، 18 و 15 دارای كمترین واریانس درون مكانی در بین ژنوتیپ های آزمایشی بوده و كمترین ضریب تغییرات عملكرد، به ترتیب متعلق به لاین های شماره 18، 16 ،15 و6 بود. نتایج حاصل از روش رتبه بندی نشان داد كه لاین های شماره 6 و 5 كمترین(R بار) و لاین های شماره 17 و 7 حداقل انحراف معیار رتبه را در بین ژنوتیپ های آزمایشی به خود اختصاص دادند. جمع بندی نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد كه دو لاین شماره 6 و 5 از عملكرد بالاتر و پایدارتری نسبت به سایر لاین ها برخوردار بوده و كاشت آن ها در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم توصیه می شود.
كلید واژه: گندم دوروم، عملكرد دانه، پایداری، پارامتر لین و بینز، روش رتبه بندی

توضیحات بیشتر